UCHWAŁA Nr 318/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 roku
zmiany Uchwały Nr  89/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2003.

UCHWAŁA Nr 318/XVII/03
Rady Miasta Płocka 
z dnia  25 listopada 2003 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr  89/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2003.


Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 02.147.1231, 01.167.1372, 03.80.719, 03.122.1143) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 01.142.1591, 02.23.220, 02.62.558, 02.113.984, 02.153.1271, 02.214.1806, 03.80.717, 03.162.1568) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.  00.62.718, 01.46.499, 01.97.1050, 01.100.1085., 02.74.676., 02.113.984, 03.65.595, 03.130.1188, 03.170.1652) oraz Uchwały Nr 311/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28.10.2003r. -

Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1


W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r., wprowadza się następujące zmiany:
 1. rozszerza się zakres zadania II o punkt 5 o następującej treści:
“5. Utworzenie Klubów Profilaktyki Środowiskowej:
· Klub Profilaktyki Środowiskowej dla młodzieży “Oratorium Księdza Bosko” przy Parafii Św. Stanisława Kostki,
· Klub Profilaktyki Środowiskowej przy Parafii Św. Ducha,
· Klub Profilaktyki Środowiskowej przy Zarządzie Miejskim TPD.”
 2. rozszerza się zakres zadania III pkt. A o ppkt. 8 o następującej treści:
“8. Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.”
3. w Załączniku Nr 1 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r.
- pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – kwota 53 650,00 zł”
- pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
“Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – kwota 737 550,00 zł.”
- pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży – kwota 161 820,00 zł”
- pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
“Ogółem – kwota 1 538 000,00 zł.”


§ 2


Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.


§ 4


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki
 

UZASADNIENIE


Na mocy art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką   i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja ww. działań prowadzona jest w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r., który został przyjęty Uchwałą Nr 89/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r.

Uchwałą Nr 311/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003r. zwiększono wydatki w dziale – Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 238 000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na utworzenie 3 Klubów Profilaktyki Środowiskowej oraz Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez Parafię Św. Benedykta w Płocku.

Dotychczasowe doświadczenia wynikające z funkcjonowania Klubów Profilaktyki Środowiskowej pokazują społeczne zapotrzebowanie na istnienie tego typu placówek. Tworzenie oraz prowadzenie Klubów Profilaktyki Środowiskowej wskazywane jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako jedno z zadań priorytetowych, które powinno być realizowane przez samorządy lokalne. Wnioski wynikające z opracowania “Raportu stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za rok 2002” wskazują na konieczność obejmowania opieką większej liczby dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.

Utworzenie Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez Parafię Św. Benedykta jest pierwszą tego typu inicjatywą w tej części miasta. Przyczyni się do zwiększenia dostępności pomocy z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie mieszkańcom osiedla Góry, Ciechomice oraz Pradolina Wisły.

Zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu wynika z faktu wykonania mniejszej ilości badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje obecnie możliwość wydatkowania środków finansowych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie wymienionych zadań.
 
 
 
 
 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 295
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji