projekty uchwał
Sesja XXV - 24-06-2008

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 24 czerwca 2008 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja nt. „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.
4/ Informacja o waloryzacji płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach podległych Urzędowi Miasta Płocka.
5/ Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka w latach 2006 – 2007 oraz ustalenie zadań na lata 2008 – 2011.
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok,

2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy ulicy Ciechomickiej,

3. zmiany uchwały Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

4. zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka,

5. zmiany uchwał: Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008, w zakresie ustalenia warunków udzielania obniżek czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach,

6. zmiany Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r.,

7. uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla m.Płocka”,

8. wyrażenia zgody na zmianę formy zabezpieczenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul.Tumskiej 5,

9. zmiany uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27-05-2008 r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,

10. zmieniająca uchwałę nr 230/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne,

11. zmiany Uchwały Nr 870/XLII/01 Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany nazwy, określenia zadań i terenu działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Płocku,

12. określenia zadań i terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Płocku,

13. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy ,

14. zatwierdzenia statutów Osiedli Miasta Płocka,

15. zmiany statutu Książnicy Płockiej im.Władysława Broniewskiego,

16. zarządzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka,

17. powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli,

18. ustalenia wysokości jednorazowych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru członków Rad Mieszkańców Osiedli,

19. zmiany Uchwały nr 59/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 18 czerwca 2008, godzina 11:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 195
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji