UCHWAŁA NR 445/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie :wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ulicy Chopina w Płocku będących własnością Gminy- Miasto Płock.

UCHWAŁA NR 445/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie :wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych  przy ulicy  Chopina  w Płocku będących własnością Gminy- Miasto Płock.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17,poz.128 )  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r., Nr 130, poz. 1087,Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz. 708, Nr 220,  poz.1600,Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;
                                                             
§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych  oznaczonych jako część działki nr 633 o pow. 3124 m2  i nr 339 o pow. 2331 m2 przy ul. Chopina w Płocku z przeznaczeniem na parking i plac manewrowy na okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

  Z wnioskiem o  dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki  nr 339 o pow. 2331 m2 i część działki nr 633 o pow. 3124 m2 przy ul. Chopina w Płocku wystąpił dotychczasowy dzierżawca to jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku Spółka Akcyjna.
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okres 115 m-cy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umów dzierżawnych na okres 1 roku.
 Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o wydzierżawieniu należą do Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 14:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 460
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji