UCHWAŁA NR 505/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki.

UCHWAŁA NR 505/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
W statucie Płockiej Galerii Sztuki, który stanowi załącznik do uchwały nr 427/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Płockiej Galerii Sztuki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z  2012 roku poz. 6445) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dopisuje się pkt 5 w brzmieniu:
„5. Nadzór i kontrolę nad działalnością Galerii sprawuje Prezydent Miasta Płocka”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

     Przewodniczący
     Rady Miasta Płocka


     Artur Jaroszewski

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 02 stycznia 2013, godzina 07:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 569
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji