Uchwała Nr 297/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Uchwała Nr 297/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku.

 Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. Poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i § 23 ust. 4 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03  z dnia 31 stycznia 2003 roku Rady Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj.  Mazowieckiego  Nr 48, poz. 1306 ) – Rada Miasta Płocka :

§1.

Na Przewodniczącego doraźnej Komisji mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego  im. Władysława Jagiełły w Płocku Rady Miasta Płocka wybrała Pana Jacka Szubstarskiego .

§2.


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 484
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji