UCHWAŁA NR 821/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie skargi Pana Jerzego Skarżyńskiego z dnia 20 stycznia 2014 r

UCHWAŁA NR 821/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

 

w sprawie skargi Pana Jerzego Skarżyńskiego z dnia 20 stycznia 2014 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę Pana Jerzego Skarżyńskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku na Prezydenta Miasta Płocka w zakresie niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi na Jego pismo z dnia 28 czerwca 2013 r (pismo z dnia 27 czerwca 2013 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka 28 czerwca 2013 r.) uznać  za uzasadnioną.

§ 2.

Mając na względzie ustalenia zawarte w § 1 uchwały kieruje się do Prezydenta Miasta Płocka :

1/ wniosek o dokonanie kontroli terminowości załatwiania spraw przez:

a)Kierownika Referatu Bezpieczeństwa Publicznego,

b)Głównego Specjalistę ds. Koordynacji Imprez -

-w celu podjęcia działań organizacyjnych eliminujących takie przypadki w pracy Urzędu Miasta Płocka;

2/ zalecenie, aby wyznaczona przez Prezydenta Miasta Płocka osoba udzieliła Panu Jerzemu Skarżyńskiemu kompletnych wyjaśnień w przedmiocie objętym Jego prośbami oraz przedstawiła sposób ostatecznego rozwiązania /lub braku możliwości/ załatwienia zgłoszonego przez Pana Jerzego Skarżyńskiego problemu.

§ 3.

O podjętych działaniach przedstawionych w § 2 winna być poinformowana Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący 

                                                       Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 055
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji