UCHWAŁA NR 833/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie: ustalenia regulaminu porządkowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku

UCHWAŁA NR 833/XLIX/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 24 czerwca 2014 roku

 

w sprawie: ustalenia regulaminu porządkowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379),  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Regulamin porządkowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

Załącznik 

do Uchwały Nr 833/XLIX/2014

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 czerwca 2014 r.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA

MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO 

W PŁOCKU

I.PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

1. Wejście na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (MOZ, ZOO) odbywa się na podstawie zakupionego biletu wstępu,

2. Wykupione bilety należy zachować do kontroli,

3. Dzieci do 12 roku życia mogą zwiedzać ZOO wyłącznie pod opieką dorosłych,

4. Opiekunowie dzieci i młodzieży odpowiadają za właściwe zachowanie swoich podopiecznych,

5. Fotografowanie i filmowanie na terenie MOZ jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych. Użycie zdjęć i filmów powstałych na terenie ZOO do innych celów jest możliwe wyłącznie za zgodą Dyrekcji MOZ.

II.NA TERENIE ZOO OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

1. Karmienia zwierząt, za wyjątkiem kóz karłowatych, które można karmić specjalistyczną paszą nabytą w mini-zoo,

2. Drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie,

3. Wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,

4. Poruszania się poza alejkami i placami przeznaczonymi dla zwiedzających,

5. Wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt,

6. Wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp., 

7. Wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt,

8. Dotykania elementów ogrodzeń będących pod napięciem elektrycznym tzw. pastuchów elektrycznych,

9. Przebywania na terenie ZOO poza godzinami otwarcia,

10. Wjazdu samochodami bez odpowiednich upoważnień,

11. Wprowadzania na teren ZOO psów, kotów i innych zwierząt, 

12. Wprowadzania i jazdy na rowerach, deskorolkach, rolkach, hulajnogach itp.,

13. Wstępu oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwym,

14. Wnoszenia i spożywania alkoholu,

15. Palenia tytoniu,

16. Niszczenia zieleni, deptania trawników, zrywania kwiatów, wyrywania sadzonek i uszkadzania krzewów,

17. Zaśmiecania terenu,

18. Wnoszenia balonów,

19. Hałasowania i używania hałaśliwych urządzeń,

20. Prowadzenia działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej, za wyjątkiem usług świadczonych na podstawie umów zawartych z MOZ Płock.

III.SANKCJE

1. Osoby nieprzestrzegające  przepisów porządkowych będą usuwane z terenu ZOO i pociągane do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami.

2. ZOO nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów. 

3. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 czerwca 2014, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 704
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji