UCHWAŁA NR 788/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 788/LV/10
Rady  Miasta   Płocka
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 oraz art.  58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez:
1. Gminę - Miasto Płock – Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku umowy, której
przedmiotem jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków z Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2010 roku – 19.260,00 (dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych,
b)w 2011 roku – 115.560,00 (sto piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych,
c)w 2012 roku – 59.920,00 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) złotych;
2. Gminę - Miasto Płock – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku umowy, której przedmiotem jest zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz usług dostępu do sieci Internet, a także zaangażowanie na ten cel środków w niżej wymienionej wysokości:
a)w 2010 roku – 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b)w 2011 roku – 150.000,00 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
c)w 2012 roku – 150.000,00 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
3. Gminę – Miasto Płock – Centrum Widowiskowo – Sportowe w Płocku umowy, której   przedmiotem jest organizacja koncertu zespołu Australian Pink Floyd, a także zaangażowanie na ten cel w 2011 roku środków w wysokości 550.000,00 zł. (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
§ 2
Źródło finansowania: plany finansowe Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Widowiskowo - Sportowego na lata 2010 – 2012.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

    Tomasz Korga

 

 

 

 


Uzasadnienie

W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Widowiskowo – Sportowe w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy, dotyczących odpowiednio: dostawy wody i odprowadzania ścieków z Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” ; zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i usług dostępu do sieci Internet oraz organizacji koncertu zespołu Australian Pink Floyd, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązań oraz okres, na jaki mają być zaciągane. Zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi:  69.260,00 zł. - w 2010 roku, 815.560,00 zł. - w 2011 roku oraz 209.920,00 zł. - w 2012 roku. Źródłem finansowania ww. zadań są plany finansowe Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Widowiskowo – Sportowego w Płocku określone w budżecie miasta Płocka na lata 2010 – 2012.

 

 

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 02 września 2010, godzina 15:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 571
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji