UCHWAŁA NR 419/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

UCHWAŁA NR 419/XXVI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 77, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 i Dz. U. z 2012r. poz.567) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), a także art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock w następujący sposób:

1)  plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock określa załącznik  nr 1 do uchwały;
2) plan sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr 995/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

 

        Załącznik Nr 1
        do Uchwały Nr 419/XXVI/2012
        Rady Miasta Płocka
        z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock

1) Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku, ul. Tadeusza Kościuszki 7;
2) Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku, ul. Ciechomicka 68;
3) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku, ul. Gałczyńskiego K.I. 7;
4) Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku, ul. Czwartaków 18b;
5) Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku, ul. Łączniczek 14;
6) Miejskie Przedszkole nr 8 w Płocku, ul. Świętego Wojciecha 1b;
7) Miejskie Przedszkole nr 9 w Płocku, ul. Krótka 1;
8) Miejskie Przedszkole nr 10 w Płocku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2a;
9) Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku, ul. Bielska 26/1;
10)  Miejskie Przedszkole nr 12 w Płocku, ul. Misjonarska 12;
11)  Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8;
12)  Miejskie Przedszkole nr 14 w Płocku, ul. Miodowa 8/1;
13)  Miejskie Przedszkole nr 15 w Płocku, ul. Piasta Kołodzieja 4;
14)  Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku, ul. Zygmunta Wolskiego 8;
15)  Miejskie Przedszkole nr 17 im. Małego Księcia w Płocku, ul. Szymona Kossobudzkiego 10;
16)  Miejskie Przedszkole nr 19 w Płocku, ul. Juliusza Słowackiego 27;
17)  Miejskie Przedszkole nr 20 w Płocku, ul. Dobrowolskiego St.R. 4;
18)  Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku, ul. Mikołaja Reja 4;
19)  Miejskie Przedszkole nr 25 w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 6b;
20)  Miejskie Przedszkole nr 27 w Płocku, ul. Mikołaja Reja 28;
21)  Miejskie Przedszkole nr 29 w Płocku - tymczasowa siedziba w Szkole Podstawowej nr 1 im.  
 Braci Jeziorowskich w Płocku, pasaż Vuka Karadzica 1;
22)  Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku, ul. Szarych Szeregów 32;
23)  Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 im. Jeana Vanier w Płocku,
 ul. Zygmunta Padlewskiego 2;
24)  Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Pocztowa 9;
25)  Miejskie Przedszkole nr 35 w Płocku, ul. Faustyna Piaska 3;
26)  Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku, ul. Hubalczyków 5;

 

 

 

 

 

 

 

        Załącznik Nr 2
        do Uchwały Nr 419/XXVI/2012
        Rady Miasta Płocka
        z dnia 28 sierpnia 2012 roku


Plan sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock

1) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich
w Płocku, pasaż Vuka Karadzica 1;
2) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
w Płocku, ul. Szymona Kossobudzkiego 7;
3) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku, ul. Cicha 12a;
4) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 6  im. Druha Wacława Milke
w Płocku, ul. 1 Maja 11;
5) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11                         im. Bolesława Chrobrego w Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 11;
6) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku, ul. Brzozowa 3;
7) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku,                            ul. Sierpecka 15;
8) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
w Płocku, ul. Miodowa 13a;
9) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku, ul. Jasna 10;
10) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku, ul. Janusza Korczaka 10;
11) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku - wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku, ul. Fryderyka Chopina 62;
12) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku, ul. Czwartaków 4;
13) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23  im. Armii Krajowej w Płocku, ul. Walecznych 20.

 

 

 

 

      
    

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 29 sierpnia 2012, godzina 08:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 489
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji