projekty uchwał
Sesja VII - 27-03-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 marca 2007r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się VII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku.
4.Inwestycje i remonty w obszarze kultury, sportu, oświaty i służby zdrowia w 2006 roku.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1) zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2006 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku,

2) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok,

3) zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Płocka,

4) przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do Projektu pod nazwą: „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci  i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  w ramach Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania przez Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie,

5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na konserwację i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka,

6) określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007,

7) ustalenia Regulaminu na rok 2007 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock,

8) zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płock,

9) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,

10) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie,

11) stwierdzenia zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Żyznej w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,

12) zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,

13) zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku ,

14) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul.Żyznej w Płocku,

15) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku,

16) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzyulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku,

17) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul.Wyszogrodzkiej odcinku Centrum Handlowo-Usługowego w Płocku.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

6.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi na interpelacje.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 21 marca 2007, godzina 10:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 033
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji