UCHWAŁA NR 62/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie: zamiaru likwidacji publicznego przedszkola.

UCHWAŁA NR 62/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

 

w sprawie: zamiaru likwidacji publicznego przedszkola. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 59  ust. 1, w zw. z art. 5 c pkt 3  ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,  Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827. poz. 1317; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§1

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. planuje się likwidację publicznego przedszkola 

w Płocku, pod nazwą:  

                  Miejskie  Przedszkole  Nr 35,

                           z siedzibą w Płocku przy ul. F. Piaska 3

 

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 10:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 185
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji