UCHWAŁA NR 546/XXXII/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie: zmiany dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013

UCHWAŁA NR 546/XXXII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2013 roku 

w sprawie: zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr. 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, Dz.U. z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W dokumencie pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013” stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku zmieniony Uchwałą Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku, Uchwałą Nr 587/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009 roku, Uchwałą Nr 601/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 roku, Uchwałą Nr 816/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku, Uchwałą Nr 220/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011 roku oraz Uchwałą Nr 306/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. załącznik nr 1 do LPR pn. Wykaz projektów realizowanych w latach 2007-2013 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
2. załącznik nr 2 do LPR pn. Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przyjmują nowe brzmienie zgodnie z odpowiednio załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka
  

          Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 27 lutego 2013, godzina 10:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 542
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji