UCHWAŁA NR 263/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

UCHWAŁA NR 263/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. 116, poz. 730, nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475)

RADA MIASTA PŁOCKA uchwala co następuje:
 
§ 1.
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł. za 1 dt. do kwoty 50 zł. za 1 dt.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.


          Przewodniczący
       Rady Miasta Płocka


        Artur Jaroszewski


UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

 Uprawnienia Rady Gminy do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy wynikają z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1/. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną
     2,5 q żyta,
2/. od 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne – równowartość
     pieniężną 5 q żyta
obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku wyniosła 74,18 zł za 1 dt.
W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2012 rok wyniesie:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 185,45 zł
  (74,18 zł x 2,5 q żyta),
- od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych sklasyfikowanych jako użytki rolne – 370,90 zł
  ( 74,18 zł x 5 q żyta).

Stawka podatku rolnego w 2012 roku wzrośnie o 97,08 % w stosunku do stawki podatku rolnego z 2011 roku ( 94,10 zł i 188,20 zł).
Wobec tego proponuje się obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok z kwoty 74,18 zł za 1 dt. do kwoty 50 zł za 1 dt.

Wówczas stawka podatku rolnego na 2012 rok wyniesie:
- 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne
- 250,00 zł od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych sklasyfikowanych jako użytki rolne,
co oznacza wzrost stawki podatku rolnego na 2012 rok o 32,84 % w stosunku do roku 2011.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 535
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji