UCHWAŁA NR 991/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

UCHWAŁA NR 991/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U.  z 2004r. Nr 102  poz 1055, Nr 116 poz 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128), w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568), art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zm.  Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.   Nr 64 poz. 593 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, Dz.U. z 2005r. Nr 64   poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1487, Nr 164 poz. 1366, Nr 180 poz. 1493), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z  2005r. Nr 190 poz. 1606, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2253, Dz. U. z 2006r. Nr 73 poz. 501) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W postanowieniach Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18.05.1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionego postanowieniami: uchwały nr 739/XXXIV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.12.2000r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, uchwały nr 1087/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, uchwały nr 169/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia  26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, uchwały nr 479/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, uchwały nr 830/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Do działalności podstawowej MOPS należy realizacja zadań określonych postanowieniami ustaw wymienionych w § 1 i aktów wykonawczych do tych ustaw.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Proponowane zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku wynikają z potrzeby dostosowania jego zapisów do postanowień znowelizowanej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.   Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych statut jednostki organizacyjnej oprócz jej nazwy i siedziby powinien zawierać określenie przedmiotu działalności podstawowej jednostki.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 437
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji