projekty uchwał
Sesja XXXI - 29-01-2013

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Do pobrania: projekty uchwał


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 stycznia 2013 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka za 2012 rok.
4/ Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.
5/ Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2012 rok.
6/ Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2012 rok.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.12.2012 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013,
3. zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie powierzenia realizacji w 2013 roku zadań z zakresu przeprowadzania szkoleń i diagnozy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka z terenu powiatu gostynińskiego przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku, będący jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock,
4. zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa,
5. zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock,
6. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2013”,
7. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,
8. zmieniająca uchwałę nr 502/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na 2013 rok dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Płocka,
9. wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego,
10. skargi Panów Józefa Letkiego i Jakuba Koźluka z dnia 20 listopada 2012 r.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 22 stycznia 2013, godzina 08:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 002
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji