UCHWAŁA NR 125/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie:przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku


UCHWAŁA NR 125/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie:przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku

Na podstawie art. 14 ust. 1,2 i 4, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 roku   Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 roku Nr 127, poz. 880; z 2008 roku Nr 199, poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413; z 2010 roku Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043;z 2011 roku Nr 32, poz. 159) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 , poz. 327, Nr 13,8 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2011 rok Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka  z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Przystąpić do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 1033/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku (Dz.Urzęd.Woj.Maz. Nr 6 z 31 lipca 1998 roku, poz. 77), w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28P, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2
Jako źródło finansowania ustalić Budżet Miasta Płocka na 2011 rok, Dział 710, Rozdział 71004 §4300 lub §4170, Zadanie 01/WUS.II/G – Opracowania planistyczne – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                   Przewodnicząca
         Rady Miasta Płocka

          Elżbieta Gapińska

 


Uzasadnienie


Teren, o którym mowa w § 1 uchwały o powierzchni około 3,50 ha położony pomiędzy ulicami: Przemysłową i Bielską, oznaczony na rysunku planu symbolem 28P objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 1033/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku (Dz.Urzęd.Woj.Maz. Nr 6 z 31 lipca 1998 roku, poz. 77)

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została sporządzona „Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka".

Analiza wykazała między innymi, że:
1)obszar jest atrakcyjny pod względem inwestycyjnym i znajduje się w centrum miasta,
2)istniejące przeznaczenie terenu ogranicza w sposób istotny jego zagospodarowanie,
3)na terenie znajdują się obiekty budowlane po upadłym zakładzie produkcyjnym,
4)dopuszczenie usług będzie kontynuacją funkcji usługowych zlokalizowanych w tym obszarze,
5)przewidywane rozwiązania zmiany planu pozostają w zgodności z ustaleniami Studium.

Biorąc powyższe pod uwagę Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 295/2011 z dnia
4 kwietnia 2011 roku uznał za zasadne przystąpienie do sporządzenia zmiany planu.

Proponowany zakres zmian planu:
1)zmienić przeznaczenie terenu,
2)przeanalizować możliwość zjazdów z ulicy 7 KG1/4,
3)ustalić w planie zasady realizacji miejsc parkingowych, w tym wskaźniki ilościowe i jakościowe na podstawie Uchwały Nr 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wytycznych do Polityki Parkingowej miasta Płocka, zasad i trybu działania organów samorządu miasta Płocka w zakresie ustalania wymagań i obowiązku urządzania lub wydzielania miejsc postojowych dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne oraz podstaw kształtowania w tym zakresie wskaźników ilościowych i jakościowych obowiązujących w granicach administracyjnych miasta łlocka oraz zasad przejęcia przez organy samorządu miasta Płocka obowiązku zapewnienia miejsc postojowych w zastępstwie innych podmiotów, ze względu na zachowanie spójności tych ustaleń obowiązujących w poszczególnych strefach miasta,
4)wprowadzić zapisy umożliwiające lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej,
5)zlikwidować zapisy w planie, które odnoszą się do nieobowiązującego już porządku prawnego a wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.

 Zgodnie z art 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego rozstrzyga Rada Miasta Płocka poprzez podjęcie uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 430
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji