UCHWAŁA NR 322/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Płocku Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

UCHWAŁA NR 322/XXII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Płocku Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.
 
Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art.7 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Dz.U. Nr 45, poz. 319, Dz.U. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Dz.U.Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz 587, Nr 115, poz. 791, i Nr 140, poz. 984) w  związku z art. 5a ust. 1 i ust.2 pkt1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty   (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 roku Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658; z 2007 roku Dz.U. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292)- Rada Miasta Płocka uchwala co następuje :

§1

Wyraża się  zgodę na:

1) realizację  przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Płocku Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie,

2) zawarcie umowy na realizację ww. Programu pomiędzy Narodowym Centrum Kultury w Warszawie a Gminą Płock,

3) przyjęcie środków finansowych z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na współfinansowanie zajęć chóru Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.

§2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania umowy z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie na przyjęcie środków, o których mowa w § 1 uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązywania od 03.03.2008 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

 Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłosiło kolejny nabór na współfinansowanie zajęć chóru ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Podmiotem uprawnionym do składania wniosków jest jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym dla szkół publicznych.
 W związku z powyższym Szkoła Podstawowa Nr 5 w Płocku zgłosiła się do kolejnej edycji ww. Programu i dniu  04.02.2008 r. organ prowadzący szkołę złożył stosowny wniosek. Warunkiem udziału szkoły w programie było zobowiązanie do pokrycia 40 % kosztów związanych z przeprowadzeniem zająć dydaktycznych z chórem. Środki na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia zostały wcześniej zabezpieczone w ramach budżetu szkoły na 2008 rok (dział 801 rozdział 80101 zadanie 01 § 4010).
 W dniu 12.03.08r. Narodowe Centrum Kultury w Warszawie potwierdziło pozytywne rozpatrzenie wniosku o współfinansowanie zajęć chóru Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku, przesyłając projekt umowy. W ramach realizacji Programu Narodowe Centrum Kultury na podstawie umowy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zobowiązuje się przeznaczyć 60 % całości wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla osoby prowadzącej zajęcia w okresie od 3 marca do 19 grudnia 2008 roku (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej).
 Warunkiem przekazania środków finansowych na realizację Programu jest podpisanie umowy przez Prezydenta Miasta Płocka, jako przedstawiciela organu prowadzącego szkołę z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, które jest instytucją zarządzającą Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” 
 Podjęcie niniejszej uchwały należy do kompetencji rady gminy i jest realizacją wymogu ustawowego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 20 marca 2008, godzina 14:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 194
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji