U C H W A Ł A Nr 96/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu mienia komunalnego.
U C H W A Ł A Nr 96/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 roku


w sprawie: wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
do przeprowadzenia spisu mienia komunalnego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) i § 23 ust. 1 i 3 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 1054/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107 poz. 2319) w związku z Uchwałą Nr 95/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka - Rada Miasta Płocka :

§ 1

Na Przewodniczącą doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka wybrała Panią Bożenę Musiał.

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 547
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji