UCHWAŁA NR 335/XXIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów

UCHWAŁA NR 335/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania Miejskiego  Rzecznika Konsumentów

Na podstawie art. 40  ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331,  zm. Nr 99, poz. 660 i Nr 171,poz. 1206)  i art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U.z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz 1337, z  2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz 974, Nr 173, poz. 1218) w zw.z art 92  ustawy z dnia 5 czerwca  1998 roku o samorządzie  powiatowym  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz 1592  zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1
Powołuje się Panią Agnieszkę Kluczyńską na stanowisko Miejskiego Rzecznika Konsumentów  z dniem  1 maja 2008 r.

§ 2
1. Usytuowanie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów określa Regulamin   Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka.
2.Czynności z zakresu prawa pracy wobec Miejskiego Rzecznika Konsumentów wykonuje Prezydent Miasta Płocka.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 
UZASADNIENIE


Zgodnie  z art. 40 ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm. ) rzecznika konsumentów powołuje               i odwołuje rada powiatu lub rada miasta na prawach powiatu. Rzecznika powołuje się spośród osób z wyższym wykształceniem, w szczególności prawniczym lub ekonomicznym, i z co najmniej pięcioletnią praktyką zawodową.
Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz. 1223 ze zm.)  stanowisko miejskiego rzecznika konsumentów zaliczone jest do tzw. grupy  kierowniczych stanowisk urzędniczych i na tych stanowiskach zgodnie  z art. 3 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia     8 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2001 r..  Nr 142, poz. 1593 ze zm.) dodatkowo pracownik  musi posiadać co najmniej dwuletni staż  pracy w jednostkach, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt.1.
Pani Agnieszka Kluczyńska została wyłoniona do zatrudnienia w drodze otwartego i konkurencyjnego  naboru  w trybie art. 3a- 3e ustawy o pracownikach samorządowych i spełnia wszystkie wymagane warunki  dla objęcia stanowiska  Miejskiego  Rzecznika Konsumentów. Posiada 8 letni staż pracy. Od marca 2006 roku pracuje w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta Płocka na stanowisku  Referenta prawnego.
W 2004  roku  ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku prawo uzyskując tytuł magistra.
Mając na uwadze powyższe kandydatura Pani Agnieszki Kluczyńskiej na stanowisko Miejskiego Rzecznika Konsumentów jest w pełni uzasadniona.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 30 kwietnia 2008, godzina 15:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 512
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji