UCHWAŁA Nr 166/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 151/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA Nr 166/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 151/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 81, w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 238 poz. 2390, z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327), w związku z uchwałą Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 r. oraz z uchwałą Nr 966/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. i § 3 uchwały Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 276 z dnia 16 grudnia 2005 r. poz. 10109) oraz uchwały Nr 94/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 92 poz. 202 z dnia 19 maja 2007 r.)

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr 151/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka wprowadza się następujące  zmiany:
1. W wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały:
a)w pozycji 11, dotyczącej obiektu zabytkowego położonego w Płocku przy ulicy Nowy Rynek 4, w kolumnie 5 zmianie ulega kwota przyznanej dotacji z 85 936,72 PLN
na 84 897,79 PLN, a w kolumnie 4 zmianie ulega zakres prac i robót budowlanych z “remontu elewacji frontowej, wymiany dachu i wymiany okien w części A budynku” na “wymianę dachu i wymianę okien w części A budynku “
b)w pozycji RAZEM, zmianie ulega kwota przyznanych dotacji z 832 327,80 PLN na kwotę
831 288,87 PLN.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Uchwałą Nr 151/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku przyznano dotacje celowe  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.  Pani Apolonia Butrymowicz-Chełstowska, jedna z beneficjentek dotacji, zwróciła się pismem z dnia 12 lipca 2007 roku do Prezydenta Miasta Płocka z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowego zadania i tym samym zmniejszenie kwoty przyznanej dotacji. Prośbę swą motywuje trudnościami z pozyskaniem wykonawcy na realizację całego zadania.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 12:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 684
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji