UCHWAŁA Nr 585/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych dla realizacji projektów pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” zgłoszonych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2005 – 2006.

UCHWAŁA Nr 585/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku


w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych dla realizacji projektów pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” zgłoszonych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2005 – 2006.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142  poz. 1591,Dz. U z 2002 roku  Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 8 lit. e w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291) oraz Uchwały Nr 919/XLV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2001 roku  w sprawie przyjęcia zadania pn. „Budowa II przeprawy mostowej dla miasta Płocka wraz z drogami dojazdowymi” jako inwestycji strategicznej dla miasta Płocka przewidzianej do realizacji w latach 2001 – 2009, Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Przyjąć do realizacji projekty inwestycyjne pod nazwą:
1. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”  o wartości 131.291.370,00 zł
2. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” o wartości 85.898.874,00 zł 
oraz zgodnie z wnioskami aplikacyjnymi złożonymi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport zarejestrowanymi pod numerami SK-2/0832/SPOT/45/2004 i SK-2/0832/SPOT/46/2004 zabezpieczyć środki finansowe, na pokrycie wkładu własnego wnioskodawcy, niezbędne dla realizacji projektów.

§ 2

Przyjąć następujące źródła i wartości finansowania udziału własnego wnioskodawcy projektów określonych w § 1;
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka w latach 2005 – 2006.
W 2005 roku
„Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”
Kwota łączna: 26.777.789,25 zł., w tym:
20.393.560,25 zł. – obligatoryjny wkład własny wnioskodawcy na realizację projektu
6.384.229,00 zł. – koszty niekwalifikowane projektu, niezbędne do jego realizacji

 „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” 
Kwota łączna: 12.289.846,00zł., w tym:
9.380.696,00 zł. – obligatoryjny wkład własny na realizację projektu
2.909.150,00 zł. – koszty niekwalifikowane projektu, niezbędne do jego realizacji


W 2006 roku
 „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” 
Kwota łączna: 12.288.597,50 zł., w tym:
9.379.447,50 zł. – obligatoryjny wkład własny na realizację projektu
2.909.150,00 zł. – koszty niekwalifikowane projektu, niezbędne do jego realizacji


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 242
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji