UCHWAŁA NR 474/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 13 w Płocku

UCHWAŁA NR 474/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 13 w Płocku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111 i  Nr 223, poz.1458), art. 5 ust. 5 i 5c, art. 58 ust. 6 w związku z art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz. 96; z 2003r. Nr 146 poz. 1416; z 2004r. Nr 66, poz. 606; z 2005r. Nr 10, poz.75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1
Szkole Podstawowej Nr 13 w Płocku z siedzibą w Płocku, ul. Sierpecka 15 nadaje się imię Jana Brzechwy.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku – Pani Wanda Cupta wystąpiła ze wspólnym wnioskiem organów statutowych szkoły w sprawie nadania szkole imienia „Jana Brzechwy”.
W uzasadnieniu do wniosku czytamy:
„Jan Brzechwa – poeta radości dziecięcej, która ciągle trwa za sprawą jego twórczości. Zabawne wierszyki, rymowane opowiastki znane są prawie każdemu w naszym kraju. Ten wielki artysta, mistrz pióra i dowcipu cały swój talent oraz pracę twórczą poświęcił dzieciom.
Urodził się w 1900r. w Żmerynce na Podolu, jego prawdziwe nazwisko brzmi: Lesman. Był stryjecznym bratem wielkiego poety – Bolesława Leśmiana. Z wykształcenia - adwokat, z zamiłowania poeta, satyryk, tłumacz, prozaik. Debiutował jako piętnastolatek pisząc teksty satyryczne do kabaretu (użył wtedy pseudonimu Szer-Szeń). Największą sławę przyniosły mu wiersze dla dzieci. Pierwszy zbiór „Tańcowała igła z nitką” został wydany w 1938r., rok później ukazała się „Kaczka dziwaczka”. Zaraz po wojnie pojawiły się „Przygody Pchły Szachrajki” i „Opowiedział dzięcioł sowie”. W 1953r. ukazało się pierwsze wydanie wyboru wierszy „Brzechwa dzieciom” a w 1958r. „Sto bajek”. Jan Brzechwa jest też autorem baśni poetyckich m.in. „Przygody rycerza Szaławiły” oraz cyklu powieści fantastycznych o przygodach pana Kleksa.
Ze wspomnień starszej siostry Haliny wynika, że Jan Brzechwa w latach dzieciństwa był chłopcem pogodnym i wrażliwym. Lubił się uczyć i bardzo dużo czytał. Przyjaciele zapamiętali go jako człowieka bezgranicznie życzliwego, dowcipnego, bezinteresownie służącego radą i pomocą. Nie znosił bałaganu. Bardzo lubił pracować przy swoim biurku, na którym panował idealny porządek. Wszystkie teksty pisał ręcznie, wiecznym piórem.
Za swoją twórczość Jan Brzechwa otrzymał kilka prestiżowych nagród:
· 1954 – nagroda miasta Katowic
· 1956 – nagroda Prezesa Rady Ministrów
· 1965 – Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Sztuki.
Mimo, że Jan Brzechwa zmarł ponad 40 lat temu, pamięć o nim trwa nadal. Do dziś śmieszą nas przygody pchły Szachrajki, czy kaczki dziwaczki, a powieści o profesorze Kleksie doczekały się filmowych adaptacji.
Utwory Brzechwy są nie tylko dowcipne, zawierają także życiowe mądrości, w sposób żartobliwy krytykują popularne wady ludzkie, pokazują do czego prowadzi chciwość, oszustwo, ukazują triumfy dobra i uczciwości. W swojej twórczości autor uczy i wychowuje humorem, żartem literackim oraz elementami satyry i groteski. Wiersze Brzechwy mocno trafiają do psychiki dziecka, jego zainteresowań i sposobu myślenia. Podejmują problematykę aktualną do dzisiaj. Przedstawiają często szkolne i podwórkowe problemy oraz perypetie z życia dzieci. Oddziaływują na postawy  młodego pokolenia za pośrednictwem dowcipu, karykatury, groteski. Zmuszają czytelnika do krytycznego przyjrzenia się swoim złym nawykom i skłonnościom. Uczą obserwacji i krytycznego myślenia, co wspaniale współgra z mottem, założeniami i zadaniami programu wychowawczego szkoły. Dzięki rozpowszechnianiu twórczości Brzechwy łatwiej będzie nam prowadzić pracę wychowawczą, rozwijać wyobraźnię uczniów, organizować programy, konkursy i scenariusze uroczystości.
Brzechwa pasjonował się żonglerką słów i skojarzeń, językowym komizmem, rytmem, melodyjnością. Dlatego jego wiersze na długo pozostają w pamięci. Są również przykładem pięknej polszczyzny i znajdują się we wszystkich podręcznikach  dla uczniów klas młodszych.
W dobie telewizji, wideo, DVD, krótkie i dynamiczne utwory Jana Brzechwy nie tracą na wartości i aktualności. Nadal są czytane i słuchane z zainteresowaniem oraz nadal uczą i bawią dzieci oraz dorosłych.
Wybierając na patrona naszej szkoły Jana Brzechwę oddamy hołd jego twórczości oraz uczcimy pamięć człowieka bliskiego sercom dzieci i dorosłych, ponieważ jak napisał Jerzy Kierst:
„…Niech to historia przekaże stuleciom, że Brzechwa ludziom, że nie tylko dzieciom!”.
 Niniejsza uchwała jest realizacją ustawowego wymogu nałożonego na organ prowadzący szkołę.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 08:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 337
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji