UCHWAŁA NR 522/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę – Miasto Płock jako Partnera

UCHWAŁA NR 522/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę – Miasto Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu „Bankowo Najlepszy Start” planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 30 ust.1 i 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na  zawarcie umowy  partnerskiej  przez
Gminę – Miasto Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu „Bankowo Najlepszy Start” planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Umowa partnerska zostanie zawarta pomiędzy Liderem Projektu – Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie a Partnerem –Gminą Miasto Płock.

§ 2
  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 02 stycznia 2013, godzina 08:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 383
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji