UCHWAŁA NR 532/XXXI/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

UCHWAŁA NR 532/XXXI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2013 roku


w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, poz. 567 z 2012r.) – Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1.
Delegować 3 radnych do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w osobach :
1. Grażyna Cieślik
2. Bożena Musiał
3. Barbara Smardzewska – Czmiel.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


            Przewodniczący                                          Rady Miasta Płocka

           Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 30 stycznia 2013, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 546
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji