UCHWAŁA NR 985/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 730/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR 985/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie  zmiany Uchwały Nr 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 730/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, poz. 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806/ w związku z art. 13 ust.1 ,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.: Nr 6, poz. 70 z 2001 r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682 i z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, 721, 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Nr 25 poz. 253, Nr153 poz. 1271, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177, Nr 91 poz.870, Nr 82 poz. 880, Nr 141 poz. 1493/ oraz art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  - Rada Miasta postanawia:

§ 1.

W   załączniku  Nr 1 do Uchwały Nr 571/XXX/04  Rady  Miasta   Płocka   z dnia 28 września 2004 roku po  pozycji 124 dodaje się :
poz. 125 – Jakubowskiego 11

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Uchwała Nr 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września z 2004 roku zgodnie z § 1,  ust. 2  przeznaczyła do sprzedaży  lokale mieszkalne  w budynkach będących własnością gminy wybudowanych przed 2000 rokiem, a nie wymienionych w Załączniku nr 1 pod warunkiem sprzedaży zbiorowej wszystkich udziałów jednorazowo. Warunek uważa się za spełniony jeśli z wnioskiem o wykup zbiorowy wystąpią wszyscy uprawnieni do nabycia lokalu według stanu na dzień złożenia wniosku.
Z wnioskami o wykup lokali mieszkalnych wystąpili mieszkańcy budynków przy
ul. Jakubowskiego 11.
W budynku przy ul. Jakubowskiego11 zamieszkują 24 rodziny z tego 13 najemców mieszkań jest  zainteresowanych wykupem lokali tj. więcej niż 50%.
W/w budynki mimo bardzo dużego zainteresowania ze strony najemców nie spełniają warunków wykupu z uwzględnieniem 95% bonifikaty dot. to budynków nie wymienionych w załączniku nr 1 pod warunkiem sprzedaży zbiorowej wszystkich udziałów jednorazowo.
Dopisanie do listy wykupu w/w budynków umożliwi wykup znacznej ilości mieszkań indywidualnie z 80% bonifikatą, bądź też zbiorowo z 90% bonifikatą.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 214
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji