UCHWAŁA NR 676/XLVIII/10 z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka

UCHWAŁA NR 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.  Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390; Dz.U. z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875; Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1394; Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804) oraz § 4 Uchwały Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 260 z dnia 14 grudnia 2007 r. poz. 8436) zmienionej Uchwałą Nr 588/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 161 z dnia 15 października 2009 r. poz.4724)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2010 rok, dział 921, rozdział 92120, § 2720, zadanie 01/WGM.III/G.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§4
Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji określonymi w Uchwale Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27.11.2007 r. zmienionej Uchwałą Nr 588/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009 r. w terminie do dnia 31.01.2010 r. wpłynęły 23 wnioski o udzielenie dotacji. W związku z wycofaniem przez wnioskodawców 2 złożonych wniosków, komisja powołana przez Prezydenta Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1792/08 (zmienionego Zarządzeniami Nr 2807/09 i Nr 4160/10)  rozpatrzyła 21 wniosków o udzielenie dotacji.

5 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie z powodu błędów formalnych oraz nieuzupełnienia   braków w wyznaczonym terminie. 

Zweryfikowana przez komisję wartość prac i robót budowlanych objętych wnioskami rozpatrzonymi pozytywnie wyniosła 1.922.154,67 zł. Kwota przyznanych dotacji wynosi 800.000,00 zł.
 
Wnioskodawcy, zakres rzeczowy prac oraz kwoty przyznanych dotacji zostały wyszczególnione w załączniku nr 1.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2010, godzina 10:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 380
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji