UCHWAŁA NR 49/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: „Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA NR 49/V/11
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: „Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 11, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2007 r.: Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1.Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: „Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (zwanego dalej: „Projektem”), rekomendowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.
3.Całkowita wartość Projektu wynosi 49.800,00 PLN.
4.Wkład własny wynosi 0,00 PLN.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


           Przewodnicząca
         Rady Miasta Płocka


           Elżbieta Gapińska

 

Uzasadnienie


Złożony projekt do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych finansowany
 z Europejskiego Funduszu Społecznego jest projektem szkoleniowym skierowanym do strażaków członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki  w projekcie finansowane są w całości ze środków Unii Europejskiej – kwota dofinansowania 49 800,00 zł. Ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP jest warunkiem koniecznym do brania udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Przeszkolenie jak największej ilości osób pozwala na wykorzystanie ich w czasie prowadzonych akcji szczególnie takich, które wymagają jednoczesnego zaangażowania dużej ilości osób (np. działania przy powodzi). Projekt ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez udział w szkoleniu, zdobycie nowych kwalifikacji, możliwość niesienia pomocy innym ludziom. Realizacja wniosku pozwoli przeszkolić 40 członków OSP. Wniosek nie jest działaniem chwilowym obejmującym przeciwdziałanie wykluczeniu i integrację społeczną tylko w czasie realizacji projektu, ale rozciąga się na lata. Udział w szkoleniu jest pierwszym krokiem, ukierunkowaniem i daniem przykładu, jak można działać z drugim człowiekiem na korzyść innych ludzi i środowiska naturalnego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 stycznia 2011, godzina 10:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 367
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji