Załącznik do Uchwały Nr 257/XVII/11
STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY PŁOCK

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY PŁOCK


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Statut Młodzieżowej Rady Gminy Płock, zwany dalej Statutem, określa zasady działania i tryb wyboru organów Młodzieżowej Rady Gminy Płock.
2. Młodzieżowa Rada Gminy Płock, zwana dalej Młodzieżową Radą, jest reprezentacją młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Płocka.
3. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna Radnych. Radni za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet.
4. Rada jest niezależna politycznie i światopoglądowo.
5. Rada nie posiada osobowości prawnej.
6. Młodzieżowa Rada działa na podstawie Uchwały 876/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy Płock.

§ 2
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1. Radzie Miasta, należy przez to rozumieć Radę Miasta Płocka;
2. Prezydencie, należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Płocka;
3. szkole, należy przez to rozumieć gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół wyższych;
4. wyborach, należy przez to rozumieć wybory członków Młodzieżowej Rady;
5. wyborcach, należy przez to rozumieć uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

§ 3
1. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest miasto Płock.
2. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa dwa lata, od dnia pierwszej sesji do dnia poprzedzającego dzień pierwszej sesji kolejnej kadencji.
3. Sesje Młodzieżowej Rady odbywają się w auli Urzędu Miasta Płocka, a posiedzenia jej komisji odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka lub innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.
4. W szczególnych okolicznościach sesje Młodzieżowej Rady odbywają się na terenie miasta Płocka, w innym miejscu niż wskazane w ust. 3, wskazanym przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.


Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 4
Celem działania Młodzieżowej Rady jest upowszechnianie idei samorządowej i postaw demokratycznych wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w Płocku.

§ 5
Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:
1. wyrażanie opinii, postulatów i wniosków w sprawach istotnych dla środowiska młodzieżowego miasta Płocka;
2. opiniowanie uchwał i zamierzeń samorządowych dotyczących młodzieży, o ile organy samorządu terytorialnego wystąpią o taką opinię;
3. inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Płocku;
4. podejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej;
5. inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi;
6. prowadzenie działalności informacyjno-doradczej;
7. nawiązywanie współpracy z młodzieżą gmin partnerskich oraz organizacjami młodzieżowymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz młodzieży w ramach współpracy prowadzonej przez miasto Płock.

§ 6
Do wyłącznej właściwości Młodzieżowej Rady należy:
1. uchwalanie programu działania Młodzieżowej Rady;
2. powoływanie komisji Młodzieżowej Rady i określenie ich zadań;
3. wybór i odwoływanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza Młodzieżowej Rady;
4. stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady;
5. podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Młodzieżowej Rady, w tym wyrażanie opinii, postulatów i wniosków w sprawach istotnych dla środowiska młodzieżowego miasta Płocka.


Rozdział 3
Skład Młodzieżowej Rady

§ 7
1. Członkami Młodzieżowej Rady mogą być reprezentanci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka, którzy w roku wyborczym ukończą co najmniej 12 lat i nie ukończą 20 lat.
2. W skład Młodzieżowej Rady wchodzi 25 radnych, wybranych według zasad Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.


Rozdział 4
Organy Młodzieżowej Rady

§ 8
1. Młodzieżowa Rada wybiera następujące organy:
a) Prezydium Rady;
b) Komisję Rewizyjną;
c) komisje problemowe.
2. Organy Młodzieżowej Rady działają na podstawie Statutu.

§ 9
1. Organem wykonawczym Młodzieżowej Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium, powoływane uchwałą Młodzieżowej Rady spośród jej członków na okres kadencji Młodzieżowej Rady. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, trzech Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.
2. Kandydatem do Prezydium może być Radny, który jest obecny na sesji i wyraża zgodę na kandydowanie.
3. Rada wybiera Prezydium bezwzględną większością składu rady, przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym. Prezydium Rady wybierane jest na pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady.
4. Głosowanie na wiceprzewodniczących przebiega jednocześnie. Wiceprzewodniczącymi zostają trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej dokonanie wyboru trzech wiceprzewodniczących, zarządza się ponowne głosowanie.
5. Młodzieżowa Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 1/4 członków Młodzieżowej Rady. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.
6. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Młodzieżowa Rada rozpatruje na kolejnej sesji, nie później niż przed upływem 60 dni.
7. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od poprzedniego głosowania w trybie jak w ust. 5-6.
8. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium poprzez złożenie pisemnej rezygnacji. Rezygnację składa Komisji Rewizyjnej.
9. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium. Nowi członkowie Prezydium w czasie kadencji powoływani są analogicznie jak w wyborach.
10. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

§ 10
Do zadań Prezydium należy w szczególności:
1. przygotowanie projektów uchwał Młodzieżowej Rady;
2. określanie sposobu wykonania uchwał;
3. realizacja uchwał Młodzieżowej Rady.

§ 11
W realizacji zadań Młodzieżowej Rady Prezydium podlega wyłącznie Młodzieżowej Radzie.

§ 12
Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:
1. kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz;
2. podejmowanie decyzji w imieniu Młodzieżowej Rady w sytuacjach nagłych, po konsultacji z właściwym ze względu na zakres kompetencji członkiem Prezydium lub przewodniczącym komisji problemowej;
3. zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady, przygotowanie porządku obrad, przewodniczenie obradom;
4. wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium;
5. składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań ze swojej działalności międzysesyjnej.

 

§ 13
Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady należy:
1. koordynacja działań zespołów problemowych Młodzieżowej Rady;
2. w razie nieobecności Przewodniczącego, kierowanie obradami Młodzieżowej Rady; kierownictwo obejmuje Wiceprzewodniczący starszy wiekiem chyba, że Przewodniczący wskaże innego;
3. w przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań przez Przewodniczącego, jego kompetencje i zadania przejmuje Wiceprzewodniczący upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego, a gdy takie upoważnienie nie zostało wystawione, Prezydium wskazuje Wiceprzewodniczącego, który czasowo przejmie kompetencje i zadania Przewodniczącego.

§ 14
Do kompetencji i zadań Sekretarza Młodzieżowej Rady należy:
1. prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady;
2. składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań z działalności Prezydium;
3. sporządzanie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady i posiedzeń Prezydium.

§ 15
1. Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium, Młodzieżowa Rada powołuje Komisję Rewizyjną zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu radnych.
3. W pracach Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć członkowie Prezydium oraz nie mogą wchodzić w jej skład.
4. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski 1/4 liczby członków Rady o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium.
5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Młodzieżową Radę w zakresie kontroli.
6. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek Przewodniczącego o odwołanie poszczególnych członków Prezydium.
7. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o odwołanie Radnego.
8. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego spośród członków Komisji. Wybór Przewodniczącego podlega zatwierdzeniu przez Radę.
9. Komisję Rewizyjną można odwołać na wniosek Prezydium lub 1/4 liczby członków Młodzieżowej Rady w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 16
1. Młodzieżowa Rada może powołać ze swego grona komisje problemowe, których celem jest wykonywanie określonych zadań wynikających z uchwały Młodzieżowej Rady.
2. Skład osobowy komisji problemowej, zakres jej działania i termin realizacji zadań określa uchwała Młodzieżowej Rady.
3. Na wniosek złożony przez Radnego Młodzieżowa Rada może dokonać zmian w składzie komisji problemowej.
4. Komisja problemowa ulega rozwiązaniu w wyniku uchwały Młodzieżowej Rady.
5. Komisja problemowa ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który jest odpowiedzialny przed Młodzieżową Radą za realizację zadania.
6. Komisja problemowa może występować z inicjatywą uchwałodawczą.

 

 

Rozdział 5
Radni Młodzieżowej Rady

§ 17
1. Radnym może być osoba, o której mowa w § 7.
2. Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu na pierwszej sesji uroczystego ślubowania o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, jako radny Młodzieżowej Rady Gminy Płocka, pracować dla dobra i pomyślności miasta Płocka, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży - godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady". Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno Radni wypowiadają słowo „ślubuję".
3. Radni, którzy nie byli obecni na pierwszej sesji lub ich praca w Młodzieżowej Radzie rozpoczęła się w trakcie kadencji Młodzieżowej Rady, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

§ 18
Radny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do organów Młodzieżowej Rady;
2. zgłaszać postulaty i inicjatywy uchwałodawcze;
3. składać interpelacje w istotnych sprawach związanych z działalnością Młodzieżowej Rady;
4. uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych komisji problemowych;
5. wnioskować o wniesienie pod obrady sesji spraw, które uważa za pilne i uzasadnione;
6. złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska;
7. zrzec się mandatu w czasie trwania kadencji.

§ 19
Radny ma obowiązek:
1. przestrzegać Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady;
2. uczestniczyć w realizacji celów Młodzieżowej Rady;
3. uczestniczyć w sesjach Młodzieżowej Rady, zebraniach roboczych i pracach komisji problemowych, do których został wybrany;
4. przedłożyć usprawiedliwienie Prezydium Młodzieżowej Rady w razie nieobecności na posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni;
5. informować swoich wyborców o działalności Młodzieżowej Rady;
6. przedstawiać wnioski swoich wyborców na sesjach Młodzieżowej Rady.

§ 20
1. Kadencja Radnego może być skrócona, jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków i nie przestrzega Statutu Młodzieżowej Rady. Radnego odwołuje Młodzieżowa Rada na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium lub co najmniej ¼ liczby członków Młodzieżowej Rady po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.
2. Radny traci mandat na skutek:
a. zakończenia kadencji;
b. dobrowolnej rezygnacji;
c. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym.
3. Zwolniony mandat uzyskuje osoba z kolejną liczbą głosów w danym okręgu wyborczym.

 


Rozdział 6
Sesje Młodzieżowej Rady

§ 21
1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Sesje nie odbywają się w okresie wakacji letnich i zimowych.
2. Pierwszą sesję Młodzieżowej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady.
3. Sesję, o której mowa w ust. 2, do czasu wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka.

§ 22
1. Sesje nadzwyczajne zwoływane są na wniosek Prezydium lub co najmniej 1/4 liczby członków Młodzieżowej Rady w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.
2. Przewodniczący Młodzieżowej Rady ma prawo do zwołania Sesji nadzwyczajnej Młodzieżowej Rady.
3. Sesje nadzwyczajne poświęcone są sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia Radnych o terminie i projekcie porządku obrad sesji. Jeśli o w/w sprawach powiadamia się w czasie sesji Młodzieżowej Rady, obecnych Radnych uważa się za powiadomionych.
4. Sesja nadzwyczajna Młodzieżowej Rady może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt oraz ważnych wydarzeń z punktu widzenia historii państwa lub miasta. W czasie uroczystej sesji można pominąć w porządku obrad niektóre punkty określone w § 28, a wprowadzić akcenty uroczyste np. wręczenie odznaczeń, uchwalenie rezolucji, złożenie kwiatów, itp.

§ 23
1. Przewodniczący Młodzieżowej Rady zwołując sesję ustala projekt porządku obrad oraz dzień i godzinę sesji.
2. O sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem - wysyłając zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.
3. O sesji powiadamia się Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta w trybie przewidzianym w ust. 2.
4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji wyznaczając nowy termin jej odbycia.
5. Warunki, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą sesji nadzwyczajnych, do których stosuje się § 22.

§ 24
Listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący Młodzieżowej Rady.

§ 25
Posiedzenia Młodzieżowej Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Młodzieżowej Rady podaje do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń szkół (okręgi wyborcze), na stronie Urzędu Miasta Płocka.

§ 26
Uchwały Młodzieżowej Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków Młodzieżowej Rady w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.


§ 27
1. Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący Młodzieżowej Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach, jeden z Wiceprzewodniczących.
2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady formuły „Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Gminy Płocka".

§ 28
1. Na początku sesji Przewodniczący, na podstawie listy obecności Radnych, stwierdza kworum, a w razie jego braku, wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w protokole przyczyn, w związku z którymi sesja się nie odbyła.
2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawia Młodzieżowej Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski do zaproponowanego porządku obrad.
3. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej w szczególności dotyczących:
a) odroczenia sesji i wyznaczenia jej nowego terminu na podstawie § 23, ust. 4;
b) odesłania projektu uchwały do komisji problemowej;
c) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
d) zamknięcia listy mówców;
e) stwierdzenia kworum.
4. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie. Młodzieżowa Rada przyjmuje wniosek formalny zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 29
1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Młodzieżową Radę porządku. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może, za zgodą Młodzieżowej Rady, dokonywać zmian w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu Radnym według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej Radnym.

§ 30
1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i zachowaniem porządku na sesji, w tym odnośnie wystąpień Radnych i innych osób na sesji.
2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji. W uzasadnionych przypadkach ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.
3. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Młodzieżowej Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek bądź uchybiają powadze sesji Młodzieżowej Rady.

§ 31
1. Radni składają interpelacje na sesjach w formie pisemnej w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydium Młodzieżowej Rady lub komisje problemowe. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
2. W miarę możliwości członkowie Prezydium udzielają odpowiedzi na interpelacje w czasie sesji, a gdy nie jest to możliwe - odpowiadają pisemnie w ciągu 14 dni.
3. Radni, za pośrednictwem Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, mogą zgłaszać władzom miasta pytania lub pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.
4. Na sesjach młodzież miasta Płocka może składać wolne głosy i zapytania do Młodzieżowej Rady. Przez wolne głosy należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania Młodzieżowej Rady i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Młodzieżową Radę.

§ 32
1. Sprawy będące przedmiotem obrad rozstrzygane są w drodze uchwał.
2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów.
3. Zapisów ust. 2 nie stosuje się do uchwał o charakterze proceduralnym, uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdań lub informacji związanych z realizacją uchwał Młodzieżowej Rady, które są wyłącznie odnotowane w protokole sesji.

§ 33
Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą występować: Przewodniczący Rady, Prezydium, komisje problemowe, każdy radny.

§ 34
1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Młodzieżową Radę, a także projekty uchwał przedstawia Młodzieżowej Radzie, wraz z uzasadnieniem, wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana.
2. Jeśli konkretny projekt uchwały został zgłoszony do porządku obrad sesji, Młodzieżowa Rada może przystąpić do jego uchwalenia bądź odesłać go do opracowania przez Prezydium lub komisję problemową.
3. Projekt uchwały powinien zawierać:
a) datę i tytuł uchwały;
b) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały;
c) merytoryczną treść;
d) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały;
e) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania;
f) uzasadnienie.

§ 35
1. Uchwały opatruje się datą oraz numerem wyrażającym kolejność uchwały, kolejną liczbą sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę sesji pisze się cyfrą rzymską, kolejność podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku cyframi arabskimi.
2. Uchwały Młodzieżowej Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, jeżeli przewodniczył obradom.
3. Oryginały uchwał ewidencjonuje Sekretarz Młodzieżowej Rady.

§ 36
1. Zwykła większość głosów oznacza, że „za” uchwałą opowiedziało się więcej Radnych niż „przeciw” uchwale. Głosy wstrzymujące się nie mają wpływu na wynik głosowania.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza, iż za uchwałą było o jeden głos więcej niż łączna liczba głosów ważnie oddanych przeciw i wstrzymujących się.

§ 37
1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.
2. W głosowaniu tajnym Radni głosują przy pomocy kart opatrzonych pieczęcią Rady. Za głosy oddane uznaje się karty, na których Radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi przez Młodzieżową Radę zasadami.
3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród Radnych komisja skrutacyjna.
4. Wyniki głosowania, z wyjątkiem głosowań w trybie tajnym o których mowa w ust. 3, odnotowuje się w protokole sesji, podając sposób głosowania imiennie poszczególnych radnych.

§ 38
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Gminy Płock".

§ 39
1. Z każdej sesji, Sekretarz Młodzieżowej Rady sporządza protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Młodzieżową Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Młodzieżową Radę uchwał i złożonych interpelacji. Protokoły z sesji są wykładane do wglądu w Biurze Rady Miasta Płocka w terminie 21 dni od zakończenia sesji.
2. Protokół z sesji wykłada się do wglądu i ewentualnych uzupełnień na kolejnej sesji.
3. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się Przewodniczącemu Rady. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedstawić je na sesji do rozstrzygnięcia Młodzieżowej Rady.

§ 40
Całą dokumentację i korespondencję Młodzieżowej Rady przechowuje się w sposób i w miejscu określonym w uchwale Młodzieżowej Rady.

 

Rozdział 7
Działalność konsultacyjna Młodzieżowej Rady

§ 41
1. Młodzieżowa Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miasta Płocka oraz Prezydentowi Miasta opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.
2. Opinię, w sprawach określonych w ust. 1 Młodzieżowa Rada może wydawać z własnej inicjatywy w formie przyjętego przez Młodzieżową Radę stanowiska.
3. Zainteresowany organ samorządu gminnego może zwrócić się do Młodzieżowej Rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.
4. Młodzieżowa Rada otrzymuje przed każdą sesją Rady Miasta Płocka projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał.

Rozdział 8
Praca w Młodzieżowej Radzie osób spoza jej składu

§ 42
1. Młodzieżowa Rada do realizacji swoich zadań może angażować osoby spoza jej składu na zasadzie dobrowolności. Osoby takie nie mają prawa głosu podczas głosowań.
2. Zasady współpracy między Młodzieżową Radą a chętnymi osobami określa uchwała Młodzieżowej Rady.
Rozdział 9
Opieka merytoryczna i obsługa administracyjna

§ 43
1. Prezydent powołuje Opiekuna Młodzieżowej Rady, zwanego dalej Opiekunem.
2. Zadaniem Opiekuna jest pomoc w funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady oraz zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Młodzieżową Radą a organami samorządowymi Miasta i Urzędem Miasta Płocka.
3. Obsługę administracyjną Młodzieżowej Rady zapewnia Biuro Rady Miasta.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 44
1. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie nadania.
2. Młodzieżowa Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie na wniosek Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, Prezydium lub minimum 1/4 składu Radnych.
3. O dokonanie zmian w Statucie może wystąpić Przewodniczący Rady Miasta, Prezydium Rady Miasta lub minimum 7 radnych Rady Miasta Płocka.

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 345
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji