UCHWAŁA NR 494/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia pomiędzy Gminą Miasto Płock, Województwem Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Synagoga Płocka w Płocku trójstronnej umowy w sprawie utworzenia oraz współfinansowania przez Gminę Miasto Płock i Województwo Mazowieckie nowotworzonego Muzeum Żydów Mazowieckich – Ośrodka Spotkań Kultur w Płocku.

UCHWAŁA NR 494/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
     z dnia 27 listopada 2012 roku 

w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia pomiędzy Gminą Miasto Płock, Województwem Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Synagoga Płocka w Płocku trójstronnej umowy w sprawie utworzenia oraz  współfinansowania przez Gminę Miasto Płock i Województwo Mazowieckie nowotworzonego Muzeum Żydów Mazowieckich – Ośrodka Spotkań Kultur w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 1228, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 874, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420, Dz.U. z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i poz 146, Nr 106. poz. 675, Nr 40. poz. 230, Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz.U. z 2012 r. Nr 567), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia pomiędzy Gminą Miasto Płock, Województwem Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Synagoga Płocka w Płocku trójstronnej umowy w sprawie utworzenia oraz współfinansowania przez Gminę Miasto Płock i Województwo Mazowieckie nowotworzonego Muzeum Żydów Mazowieckich – Ośrodka Spotkań Kultur w Płocku.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 10:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 345
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji