UCHWAŁA NR 482/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie skargi Pani Marioli Adamiak zam. w Płocku na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

UCHWAŁA NR 482/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie skargi Pani Marioli Adamiak zam. w Płocku na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka:

§ 1.

Uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pani Marioli Adamiak zamieszkałej w Płocku z dnia 13 stycznia 2009 roku na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ze względu na to, iż skarga dotyczy postępowań administracyjnych kończonych decyzjami, a właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest organ administracji publicznej wyższego stopnia t. j. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku.


§ 2.

Skargę opisaną w § 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2009 roku do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka wpłynęła skarga Pani Marioli Adamiak zam. w Płocku na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta.
Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi na posiedzeniu w dniu 09 lutego 2009 roku, wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku i uznała, że skarga dotyczy decyzji o przyznaniu Pani Adamiak świadczenia z pomocy społecznej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku jako organ pierwszej instancji. Od tej decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami zainteresowana strona może wnieść odwołanie do organu drugiej instancji t.j. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. Rada Miasta nie ma uprawnień do ingerowania w tok postępowania administracyjnego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 09:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 218
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji