UCHWAŁA NR 394/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ozn. nr ewid. 520/1, 526/4 oraz części nieruchomości ozn. nr ewid. 526/3 położonych w Płocku przy ul. Medycznej, nieruchomości ozn. nr ewid. 27/2, 27/3 położonej w Płocku przy ul. Bielskiej, nieruchomości ozn. nr ewid. 262/3 położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek stanowiących własność Gminy Płock na nieruchomość ozn. nr ewid. 239/1 położoną w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej stanowiącą własność Województwa Mazowieckiego.

UCHWAŁA NR 394/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ozn. nr ewid. 520/1, 526/4 oraz części nieruchomości ozn. nr ewid. 526/3 położonych w Płocku przy ul. Medycznej, nieruchomości ozn. nr ewid. 27/2, 27/3 położonej w Płocku przy ul. Bielskiej, nieruchomości ozn. nr ewid. 262/3 położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek stanowiących własność Gminy Płock na nieruchomość ozn. nr ewid. 239/1 położoną w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej stanowiącą własność Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 59 poz. 369) Rada Miasta Płocka  postanawia, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zamianę:
a) nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ewid. 520/1, 526/4 oraz części nieruchomości ozn.   nr ewid. 526/3 po jej podziale, położonych w Płocku przy ul. Medycznej,
b) nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 27/3 oraz nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ewid. 27/2, położonych w Płocku przy ul. Bielskiej,
c) nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 262/3 położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek stanowiących własność Gminy Płock,
na nieruchomość niezabudowaną ozn. nr ewid. 239/1 położoną w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej stanowiącą własność Województwa Mazowieckiego.

§2
Źródło  finansowania –  Budżet  Miasta  Płocka  2008r. Dział 700 Roz. 70005 § 6050   zadanie nr  54/OGN/I/G – wykupy do zasobu gminy.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U z a s a d n i e n i e

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku wystąpił z wnioskami o udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock tj; nieruchomości  niezabudowanej ozn. nr ewid. 520/1 o pow. 1.7003 ha położonej w Płocku przy ul.Medycznej celem wybudowania lądowiska dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ewid. 526/4 o pow. 0,3167 ha położonej w Płocku, przy  ul.Medycznej w Płocku z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pod nazwą “Zmiana trasy podjazdu pod Szpitalny Oddział Ratunkowy, łącznie z zabudową i zadaszeniem samego terenu podjazdu”. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku złożyła wniosek o udostępnienie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej w ewidencji gruntów za nr 27/2 o powierzchni 0,1255 ha oraz 27/3 o powierzchni 0,8147 ha położonych w Płocku przy ul.Bielskiej z przeznaczeniem na funkcjonowanie w Mieście Płocku bazy „Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z lądowiskiem i infrastrukturą lotniskową”. Niniejsze nieruchomości zostały użyczone  wnioskującym podmiotom, zaś zamierzenia inwestycyjne zostały zrealizowane i sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Nadto, Gmina Płock oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego wstępnie uzgodniły, iż nieruchomość stanowiąca własność Gminy Płock oznaczona w ewidencji gruntów za nr 262/3 o powierzchni 0,0653 ha położona w Płocku przy ul.Nowy Rynek niezbędna jest do funkcjonowania Teatru Dramatycznego i została objęta zakresem inwestycyjnym, w związku z jego budową. Dodatkowo, w związku realizacją zadania inwestycyjnego przez Gminę Płock pn.; „Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingami przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym” wstępnie ustalono, iż część nieruchomości oznaczonej nr ewid. 526/3 stanowiącej własność Gminy Płock zostanie wydzielona pod parking i włączona do zamiany.
Z kolei Gmina Płock, w związku z realizacją inwestycji pn. “Hala Sportowo-Widowiskowa”. uzyskała zgodę, w formie umowy użyczenia od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dysponowanie do celów budowlanych nieruchomością niezabudowaną  ozn. nr ewid. 239/1  o pow. 2.3702 ha położoną w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej stanowiącą własność Województwa Mazowieckiego.   
Mając na względzie realizację zamierzeń inwestycyjnych Gminy Płock oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego zasadne jest trwałe uregulowanie praw do nieruchomości  i dokonanie zamiany w proponowanym zakresie.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 06 października 2008, godzina 08:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 242
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji