Uchwała Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok oraz prefinansowania inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odc. I i II

Uchwała Nr 659/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok oraz prefinansowania inwestycji pn.  Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odc. I i II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 8 lit. c, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1, ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055), art. 30 g ust. 1 i 4, art. 30 i ust. 1 i 2, art. 48 ust. 1 pkt. 2, art. 124 ust. 1 pkt. 4 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703) oraz Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Dokonać zmian w Załączniku Nr 13 – Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2005 rok:

W poz. Przychody

wprowadzić:
§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
z kwotą 32.000.000,00 zł.

Przychody budżetu miasta Płocka po zmianach wynoszą: 110.000.000,00 zł.

Deficyt budżetu miasta Płocka na 2005 rok po zmianach wynosi 92.100.000,00 zł.

Ponadto dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok:
 
W Zadaniu Kancelarii Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej Nr 70/PM/I/P – Drogi dojazdowe
o kwotę 32.000.000,00 zł.

w Dziale 600 – Transport i łączność

w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

wprowadzić:
§ 6058 – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu  Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
z kwotą 32.000.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta Płocka po zmianach wynoszą: 510.233.161,36 zł.

§ 2

Wprowadzić Załącznik Nr 18 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do budżetu miasta Płocka na 2005 rok, będący Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1.Zaciągnąć pożyczkę ze środków budżetu państwa na prefinansowanie inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odc. I i II w kwocie 91.322.002,50 zł., w tym:

w 2005 roku  kwotę 32.000.000,00 zł.
w 2006 roku kwotę 59.322.002,50 zł.

2.Zwrot otrzymanej pożyczki na prefinansowanie nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

3.Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy pożyczki zgodnego z wymaganiami Pożyczkodawcy.

§ 4

Źródłem spłaty pożyczki będą środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu Unii Europejskiej, z przyczyn zależnych od jednostki samorządu terytorialnego, źródłem spłaty pożyczki i realizacji zabezpieczenia ustanawia się dochody własne budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 322
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji