UCHWAŁA Nr 548/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie :wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Granicznej w Płocku.

UCHWAŁA Nr 548/XXIX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 roku


w sprawie :wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Granicznej w Płocku.

 Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz. 2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz. 720 i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 121 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124, Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.39, Nr 19 poz. 177, Nr 92 poz.880) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;

                                       
§1

                            
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej  gruntu o łącznej pow.   31587m2 zlokalizowanego  jako działki: nr 45 o pow.7718 m2, nr 31/4 o pow.14162 m2 i część działek: nr 46 o pow.1066 m2, nr 47 o pow. 4212 m2 , nr 48 o pow.4429 m2 przy ul.Granicznej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres 3 lat.


§2

  
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław  Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 07 września 2004, godzina 11:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 349
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji