UCHWAŁA NR 58/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Kilińskiego w Płocku.

UCHWAŁA NR 58/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku

 

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy – Miasto Płock przy ul. Kilińskiego w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181, poz.1337,z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i poz.146) oraz  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 t.j.) Rada Miasta Płocka  uchwala   co następuje;

§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych zabudowanych  o łącznej pow. 732 m2    oznaczonych  jako  działki nr nr 218/176, 218/178 , 218/177 i część działki nr 218/175  (o  pow.  413 m2) przy ul. Kilińskiego (obr.9)  dla Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku  na okres od 01.01.2011r. do 31.12.2012r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca 
Rady Miasta Płocka

Elżbieta  Gapińska

 

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

 
Pismem Nr SK/152/2010  z dnia 2010.12.20.  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku wystąpiła  z prośbą  o przedłużenie umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowych przy ul. Kilińskiego będących własnością Gminy-Miasto Płock oznaczonych jako działki nr nr 218/176 o pow. 8 m2  , 218/178 o pow. 79 m2  , 218/177 o pow. 232 m2  i część działki nr 218/175 o pow. 413 m2  zabudowanych budynkiem administracyjnym oraz kontenerami . 
Umowy dzierżawy na ww. nierychomości z wnioskodawcą były zawierane od 01.09.2001r.
            Kompetencje w zakresie wyrażenia zgody na wydzierżawienie należą do Rady Miasta Płocka.  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 445
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji