UCHWAŁA NR 563/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie: przystąpienia Prezydenta Miasta Płocka do Porozumienia w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego.

UCHWAŁA NR 563/XXXIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2013 roku
 

w sprawie: przystąpienia Prezydenta Miasta Płocka do Porozumienia w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; Dz. U. z 2011 r.: Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; Dz. U. z 2012 r. Nr 567, Dz. U. z 2013 r. Nr 153) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 197 poz. 1172 ze zmianami: Dz. U. z 2011 r.: Nr 117 poz. 676, Nr 232 poz. 1378) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża akceptację na przystąpienie Prezydenta Miasta Płocka do Porozumienia w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego zawartego w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Finansów, Ministrem Infrastruktury, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Sportu i Turystyki, Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Środowiska, Ministrem Zdrowia, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezydentem Miasta Białegostoku, Prezydentem Miasta Gdańska, Prezydentem Miasta Katowice, Prezydentem Miasta Koszalina, Prezydentem Miasta Krakowa, Prezydentem Miasta Lublina, Prezydentem Miasta Łodzi, Prezydentem Miasta Poznania, Prezydentem Miasta Sopotu, Prezydentem                m. st. Warszawy, Prezydentem Miasta Wrocławia, Starostą Powiatu Rybnickiego, Prezesem Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich, Prezesem Unii Miasteczek Polskich, Przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 27 marca 2013, godzina 13:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 054
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji