UCHWAŁA Nr 97/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia programu pn. Płock dla Przedsiębiorczych - II edycja, skierowanego do osób bezrobotnych zamierzających podjąć na własny rachunek działalność gospodarczą.

UCHWAŁA Nr 97/VIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia programu pn. Płock dla Przedsiębiorczych - II edycja, skierowanego do osób bezrobotnych zamierzających podjąć na własny rachunek działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 , poz.1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 4 ust. 1 pkt. 17 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759), art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 oraz  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) oraz art. 9 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001, z 2004 r., Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się program pn. Płock dla Przedsiębiorczych – II edycja, skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie miasta Płocka, zamierzających podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wyraża się zgodę na:
1) udzielenie pomocy finansowej w latach 2007-2008 Starostwu Powiatowemu w Płocku z przeznaczeniem dla  Powiatowego Urzędu Pracy, w wysokości 800.000,00  (osiemset tysięcy) złotych  na realizację programu, o którym mowa w § 1,
2) zawarcie umowy w celu realizacji zobowiązania, o którym mowa w pkt 1.

§ 3
Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka 2007 r.: dział 853, rozdział 85333, § 2710, zadanie nr 02/WRM.I/P- Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Jedną z podstawowych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu jest wspieranie samozatrudnienia, poprzez tworzenie instrumentów ułatwiających start do prowadzenia działalności gospodarczej.
Warto podkreślić, iż wprowadzenie w życie tej uchwały odbywa się nie w sposób incydentalny, ale stanowi część pakietu projektów uchwał zmierzających do tego samego celu, jak np. uchwała o zniesieniu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej a także wprowadzenie programu bezpłatnych przejazdów dla osób aktywnie poszukujących pracy.
Uchwała wprowadzająca Program ma działać zatem w pewnym otoczeniu prawnym, w otoczeniu zróżnicowanych narzędzi skierowanych na zwalczanie różnych aspektów bezrobocia.
Wiele osób bezrobotnych posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę umożliwiającą im prowadzenie własnej działalności gospodarczej i bardzo często jedyną przyczyną, która utrudnia im podjęcie takich działań jest ich sytuacja materialna uniemożliwiająca skorzystanie z kredytu czy poręczenia ze względu na brak zdolności kredytowej czy możliwości zabezpieczenia kredytu.
Tworzy to mechanizm błędnego koła i wymuszonej bezradności pomimo obiektywnych możliwości i kwalifikacji do uniezależnienia się. Bez tworzenia warunków do realizacji tworzenia własnych miejsc pracy wszelka pomoc finansowa nieuchronnie zamienia się w pomoc socjalną czy filantropię, która nie znosi przyczyn bezrobocia a jedynie łagodzi jego skutki.
Udzielenie wsparcia na starcie doprowadzić ma w konsekwencji do całkowicie samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i korzystania z wyżej wymienionych narzędzi rozwoju, a także środków strukturalnych przeznaczonych dla małych przedsiębiorstw oraz stworzenie dodatkowych miejsc pracy.
Zaletą Programu jest i to, iż może przyczynić się do ograniczenia tzw. szarej strefy oraz ograniczenia bezrobocia ukrytego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 25 kwietnia 2007, godzina 14:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 506
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji