Uchwała Nr 824/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Miasta Płocka.

Uchwała Nr 824/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457) w związku z uchwałą Nr 804/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego, obsadzić mandat radnego poprzez wstąpienie na to miejsce Pana Jana Robakiewicza w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 10 – KW Stowarzyszenie „Nasze Miasto Płock”, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw rada gminy po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na to miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy.
Zgodnie z pismem Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 03.11.2005 r. osobą, która obejmie mandat Radnego po Panu Zenonie Sylwestrze Wiśniewskim jest Pan Jan Robakiewicz.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 10:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 427
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji