Uchwała Nr 936/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych.

Uchwała Nr 936/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku
 

w sprawie:  zatwierdzenia taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2006 roku do 30 czerwca  2007 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i  Nr 214 poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162  poz. 1568; Dz. U.  z 2004 roku Nr 102, poz 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172,   poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128 )  oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku Nr 72 poz. 747, Dz. U. z 2002 roku Nr 113 poz. 984; Dz. U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; Dz. U. z 2005 roku Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące  w  okresie od  01. 07. 2006 roku  do 30. 06. 2007 roku  w wysokościach następujących:

1)  cena za jeden m 3 dostarczonej wody,  dla ludności i celów socjalno-bytowych 
w wysokości 2, 59 zł/m3 netto + VAT.

2)  cena za jeden m 3 dostarczonej wody,  do celów produkcyjnych 
w wysokości  2, 60 zł/m3 netto + VAT.

3)  cena za jeden m 3 odprowadzonych ścieków, dla wszystkich dostawców
w wysokości 2, 63 zł/ m3netto + VAT.

4)  miesięczna opłata abonamentowa  według  następujących  stawek:

Rodzaj wodomierza według

przekroju średnicy

(w mm)

Stawki opłat netto*

(w zł)

ø 15

1,53

ø 20

2,56

ø 25

3,58

ø 32

6,14

ø 40

10,23

ø 50

15,35

ø 65

25,58

ø 80

40,93

ø 100

61,4O

ø 150

153,5O

ø 50/20

17,91

ø 80/20

43,49

ø 80/25

44,51

ø 80/32

47,07

ø 80/40

51,17

ø 100/20

63,96

ø 100/32

67,54

ø 100/40

71,63

ø 150/40

163,73

* Do stawek opłat abonamentowych  dolicza się  podatek VAT.

§  2

1. Odbiorcy wody grupy określanej jako  „ ludność i cele socjalno – bytowe”,  płacą według
    ceny, o  której mowa w §  1 pkt.  1,  pomniejszonej o:               0, 03 zł/m³ tj 2, 56   zł/m³.

2.  Dostawcy ścieków  grupy określanej jako  „ ludność i cele socjalno - bytowe ”,  płacą
     według ceny, o której mowa w §  1 pkt. 3,  pomniejszonej o:     0, 07 zł/m³ tj 2, 56   zł/m³.

3.Opłatę abonamentową w ( §  1 pkt. 4) w okresie obowiązywania taryfy pomniejsza się o kwotę
     302 246,00 zł przyjmując dla poszczególnych wodomierzy następujące stawki:

Rodzaj wodomierza według

przekroju średnicy

(w mm)

Stawki opłat netto*

(w zł)

ø 15

0,53

ø 20

0,82

ø 25

1,15

ø 32

1,97

ø 40

3,28

ø 50

4,92

ø 65

8,20

ø 80

13,11

ø 100

19,69

ø 150

49,21

ø 50/20

5,74

ø 80/20

13,94

ø 80/25

14,27

ø 80/32

15,10

ø 80/40

16,40

ø 100/20

20,50

ø 100/32

21,65

ø 100/40

22,97

ø 150/40

52,50


* Do stawek opłat abonamentowych  dolicza się  podatek VAT.

§ 3

Ustala się dopłatę dla grup taryfowych odbiorców usług realizowanych przez Spółkę Wodociągi Płockie Spółka z o. o., według cen i stawek określonych w  §  2 w wysokościach odpowiadającym różnicom z ich pomniejszenia, w kwocie ogółem 802 246, 00 zł.

§ 4

Dopłata, o której mowa w § 3, dotyczy okresu rozliczeniowego obejmującego:
      a) w roku budżetowym 2006 -        okres od 01 lipca        do   30 września  2006 roku,
      b) w roku budżetowym 2007 -        okres od 01 października do 31 grudnia 2006  oraz okres    
                                                         od 01 stycznia  do   30 czerwca 2007 roku,

§ 5

Określa się źródło finansowania dopłaty w sposób następujący :
1) Budżet Miasta Płocka 2006 roku   kwota                       200 561, 00 zł.
2) Budżet Miasta Płocka 2007 roku   Kwota                       601 685, 00 zł.

§ 6

Zobowiązuje się do zabezpieczenia w Budżetach Miasta Płocka na 2006 rok  i  2007 rok kwot, o których  mowa w § 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8

1) Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2006 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

  Spółka Wodociągi Płockie Sp. z o. o.,  zgodnie z art. 24 ust. 2   ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,  przedłożyła   Prezydentowi Miasta Płocka  w dniu 21 kwietnia 2006 roku wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2006 roku do 30 czerwca  2007 roku. Przedstawiona  przez  Spółkę we wniosku propozycja cen i stawek opłat kształtuje się w wysokościach uwzględnionych w § 1 przedłożonego Radzie Miasta projektu uchwały.
W uzasadnieniu proponowanych taryf  Spółka przedłożyła:
szczegółową kalkulację cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz stawek  miesięcznych opłat abonamentowych  określonych  według asortymentu wodomierzy,
Harmonogram  realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych uwzględniający okres od 01 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku , odpowiadający okresowi obowiązywania proponowanej taryfy, 
Prezydent Miasta realizując  postanowienia   art. 24 ust. 2 cytowanej ustawy, dokonał analizy prawidłowości opracowania taryfy . Analiza dotyczyła głównie prawidłowości założeń oraz sposobu  ustalenia niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne grupy taryfowe odbiorców usług, uwzględniając w szczególności:
koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym ,
 ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy,
zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług  i warunki ich świadczenia,
koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie opracowanego przez Spółkę projektu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Powyższa analiza potwierdziła  potwierdziła celowość ponoszonych przez Spółkę kosztów związanych ze świadczeniem usług , stąd też  nie została dokonana ich zmiana.
 Mając na uwadze aspekt społeczny, Prezydent Miasta Płocka przedstawia Radzie Miasta Płocka propozycję cen za  1 m³    pobieranej wody i odprowadzanych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej w przedłożonym projekcie uchwały. Według propozycji przedstawionej  przez Prezydenta Miasta Płocka,  ceny 1 m³ pobranej wody  i odprowadzonych ścieków   w okresie obowiązywania od 01 lipca 2006 roku do  30 czerwca 2007 roku w porównaniu do cen,  według których realizowane były płatności przez odbiorców wody oraz dostawców ścieków w okresie od 01 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku, kształtowałyby się następująco:

L.P

Ceny

Okres obowiązywania

%


4 : 3

Od 1 lipca 2006

do 30 czerwca 2007

Od 1 lipca 2005

do 30 czerwca 2006

1

2

3

4

5

1

WODA;

- zaopatrzenie ludności

i cele socjalno – bytowe- cele produkcyjne2,562,572,562,60Nie ulega zmianie


101, 16

2

ŚCIEKI:

  • zaopatrzenie ludności

i cele socjalno – bytowe,- cele produkcyjne
2,562,64
2,562,63
Nie ulega zmianie


99, 62

 

Opłata abonamentowa obowiązywałaby według stawek aktualnie obowiazujących.
Skutki finansowe dla poszczególnych grup odbiorców wody i dostawców ścieków oraz dla budżetu miasta powstałe, które wystąpiłyby w przypadku   zatwierdzenia przez Radę Miasta Płocka taryf według propozycji przedstawionej przez Prezydenta Miasta Płocka byłyby następujące:

1. Grupa odbiorców wody i dostawców ścieków określona „ ludność i cele socjalno –
         bytowe” w okresie od 01 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku dokonywałaby
        płatności według ceny  za jeden m 3 dostarczonej wody oraz ceny odprowadzanych
        ścieków odpowiadającej cenie aktualnie obowiązującej.
               
2. Grupa odbiorców wody i dostawców ścieków określana „  do celów produkcyjnych”,  w
    okresie   od 01 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku dokonywałaby płatności
        według :
ceny za  jeden m 3 dostarczonej wody w wysokości  2, 60 zł -  wyższej od aktualnie
 obowiązującej  o  0, 03 zł tj o    1, 16 %,
  -  ceny za  jeden m 3 odprowadzanych ścieków  w wysokości  2, 63 zł -  niższej od aktualnie
obowiązującej  o  0, 01 zł tj niższej o    0, 38 %,

3.Opłaty abonamentowe obowiązywałaby według stawek aktualnie obowiązujących.

    4. Utrzymanie cen  za wodę i ścieki dla grypy odbiorców określonej „ ludność i cele
         socjalno- bytowe”, w okresie od 01 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku, w
        wysokości aktualnie obowiązujących, zgodnie z art 24 ust. 6  wymagałoby  uchwalenia
        przez Radę Miasta dopłaty dla wskazanej grupy odbiorców, która w skali roku
        odpowiadałaby kwocie 500 000, 00 zł,   obliczonej   według  następujących parametrów:
-  planowane zużycie wody  przez wskazaną grupę usługobiorców          5 280 000 m 3 ,
-  planowana ilość  odprowadzonych ścieków  przez wskazaną
   grupę usługobiorców 4 880 000 m 3 ,
-  różnica pomiędzy propozycją Spółki - 2, 59  zł/m3 a propozycją Prezydenta Miasta
   2, 56 zł/m3 w zakresie  ceny wody dla wskazanej grupy usługobiorców  wynosi
0, 03 zł/m3 ,
różnica pomiędzy propozycją Spółki - 2, 63  zł/m3 a propozycją Prezydenta Miasta
2, 56 zł/m3 w zakresie  ceny ścieków odprowadzanych przez  wskazaną grupę
usługobiorców  wynosi0, 07 zł/m3 ,

5.Utrzymanie opłat abonamentowych w okresie od 01 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007
roku, w wysokości aktualnie obowiązujących, zgodnie z art 24 ust. 6  wymagałoby 
        uchwalenia  przez Radę Miasta dopłaty , która w skali roku odpowiadałaby  kwocie
        302 246, 00 zł.

6.Utrzymanie cen za wodę i ścieki dla grypy odbiorców określonej „ ludność i cele socjalno – bytowe”  oraz  stawek opłat abonamentowych w okresie od 01 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku  w wysokości aktualnie obowiązujących, zgodnie z art 24 ust. 6 wymagałoby uchwalenia dopłaty w kwocie ogółem 802 246, 00 zł. 

Dopłata  asygnowana z  budżetu miasta w II półroczu  2006 roku byłaby równa kwocie
200 561, 00 zł i dotyczyłaby okresu rozliczeniowego odpowiadającego okresowi trzeciego kwartału  2006 roku.  Powyższe oznacza,  iż z uwagi na konieczność  dokonania czynności rozliczeniowych za IV kwartał 2006 roku w miesiącu styczniu 2007 roku, przewidziana kwota dopłaty dla tego okresu zostałaby uwzględniona w budżecie 2007 roku, łącznie z kwotą dotyczącą  okresu od 01 stycznia do 31 czerwca 2007 roku. Kwota asygnowana z budżetu miasta na 2007 rok byłaby równa 601 685, 00 zł.
 Przedstawiona w projekcie uchwały propozycja pomniejszonych cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług grupy określanej „ ludność i cele socjalno – bytowe” oraz pomniejszonych stawek opłat abonamentowych dla wszystkich odbiorców  uzasadniana jest szczególnie  aspektem społecznym. Mając na uwadze:
nieznaczny,  procentowy wzrost cen i stawek opłat proponowanych przez Spółkę w porównaniu
do aktualnie obowiązujących,
możliwości wygospodarowania w budżecie miasta Płocka na 2006 rok kwoty 200 561, 00 zł stanowiącej dopłatę dotyczącą  okresu od 01 lipca  do 30 września 2006 roku
zasadną wydaje się być decyzja, która nie spowoduje  obciążenia budżetów rodzinnych mieszkańców naszego miasta,  zwiększonymi wydatkami z tytułu cen i opłat za wodę i ścieki.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 09:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 224
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji