UCHWAŁA NR 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR 67/VI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635), art. 47 § 4 a ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Zarządza się  pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2
Wyznacza się następujących inkasentów opłaty skarbowej:
1.Powiat Płocki – w zakresie zadań wykonywanych przez Powiat Płocki,
2.P.P.U.P. „Poczta Polska”  - Centrum Sieci Pocztowej OR w Płocku – wszystkie placówki na terenie miasta Płocka.

§ 3
Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi  5 % od pobranej opłaty skarbowej.

§ 4
Inkasenci, o których mowa w § 2 uchwały, przekazują na rachunek Urzędu Miasta Płocka pobrane dochody z tytułu opłaty skarbowej dwukrotnie w miesiącu, według stanu środków na:
1.10 dzień miesiąca – w terminie do dnia 15 danego miesiąca,
2.20 dzień miesiąca -  w terminie do dnia 25 danego miesiąca.

§ 5
Uchyla się uchwałę Nr 53/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej za czynności urzędowe na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia itp. zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
 Rada Gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 01 marca 2007, godzina 12:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 347
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 01 marca 2007, godzina 12:43
  • Historia aktualizacji

  • 01 marca 2007, godzina 12:43 Aktualizacja danych