UCHWAŁA NR 653/XXXVIII/2013 z dnia 24 września 2013 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27  listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.


UCHWAŁA NR 653/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27  listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595, ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645), art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271, ze zmianami: Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505 i nr 234, poz. 1570, z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 31, poz. 206, nr 92, poz. 753, nr 95, poz. 788 i nr 98 poz. 817, z 2010r. nr 78, poz. 513 i nr 107, poz. 679, z 2011r. nr 63, poz. 322, nr 82, poz. 451, nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, nr 113, poz. 657 i nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka i samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1.
W harmonogramie dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka, określonym na okres od 31.12.2012 r. do 21.04.2014 r., stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012 r. poz. 9286, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013 r. poz. 2993 i poz. 7869), w terminie dyżuru z datą jego rozpoczęcia określoną na dzień 23.12.2013 r. i datą jego zakończenia określoną na dzień 30.12.2013 r., wprowadza się następującą zmianę:
w miejsce apteki prowadzonej w Płocku przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11, wpisuje się aptekę prowadzoną w Płocku przy ul. Bielskiej 32, jako aptekę dyżurującą.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
 Rady Miasta Płocka
 

 Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 25 września 2013, godzina 10:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 141
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji