UCHWAŁA NR 455/XXXII/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 455/XXXII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) oraz art. 142, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 i Nr 220, poz. 1420) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w niżej określonej wysokości, przez:

1) Gminę - Miasto Płock – Zarząd Jednostek Oświatowych - jednostka budżetowa w zakresie usług telefonii komórkowej:
a) w 2009 roku – 2.196,00 (dwa tysiące sto dziewiędziesiąt sześć) złotych,
b) w 2010 roku – 2.196,00 (dwa tysiące sto dziewiędziesiąt sześć) złotych,
c) w 2011 roku – 183,00 (sto osiemdziesiąt trzy) złote,
2) Gminę - Miasto Płock w zakresie bankowej obsługi budżetu miasta Płocka:
a) w 2009 roku – 154.000 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
b) w 2010 roku - 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
c) w 2011 roku - 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
d) w 2012 roku - 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
e) w 2013 roku - 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
f) w 2014 roku - 14.000 (czternaście tysięcy) złotych.

§ 2

Źródło finansowania:
1) w zakresie zobowiązań wynikających z umów określonych w § 1 pkt 1 - plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych określony w Budżecie Miasta Płocka na lata 2009 - 2011,
2)  w zakresie zobowiązań wynikających z umów określonych w § 1 pkt 2 - Budżet Miasta Płocka na lata 2009 - 2014, dział 750, rozdział 75023.

§ 3

Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE
W związku z koniecznością zawarcia przez Gminę - Miasto Płock umów, których przedmiotem są usługi dotyczące telefonii komórkowej oraz bankowej obsługi budżetu miasta Płocka, na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ww. umów, określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych, wynosi 844.575,00 zł. (w roku 2009 – 156.196,00 zł., w roku 2010 – 170.196,00 zł., w roku 2011 - 168.183,00 zł., w roku 2012 - 168.000,00 zł., w roku 2013 - 168.000,00 zł. oraz w roku 2014 - 14.000,00 zł.). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2009, godzina 08:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 450
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji