UCHWAŁA NR 757/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie skargi Pani Danuty Kalwas do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 664/XXXVII/2013

UCHWAŁA NR 757/XLV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 marca 2014 roku

 

w sprawie skargi Pani Danuty Kalwas do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 664/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 r..

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2012 r. poz. 1101, Dz.U. Z 2012 r. poz. 1529), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§ 1

Uznaje się, że skarga z dnia 11.02.2014 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Płocka) Pani Danuty Kalwas na  uchwałę nr 664/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku w kwestii wyłączenia spod sprzedaży mieszkań położonych w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 4 w zakresie niezgodności z prawem postanowień § 1 ust. 3 uchwały, jest nieuzasadniona.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, w tym upoważnia się Prezydenta do:

1) udzielenia odpowiedzi na niniejszą skargę,

2) reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą, w tym do ustanowienia pełnomocnika procesowego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

 Artur Jaroszewski

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 26 marca 2014, godzina 14:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 269
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji