UCHWAŁA NR 669/XLVIII/10 z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: ustalenia nazwy ulicy

UCHWAŁA NR 669/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku


w sprawie:  ustalenia  nazwy  ulicy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 22; Nr 62  poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271;  Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)  -  Rada  Miasta  Płocka postanawia:

§ 1

Nadać nazwę  dla istniejącego ronda u zbiegu ulic Gałczyńskiego i  Jaśminowej ( działka oznaczona numerem ewidencyjnym 203/4) im. Dariusza Stolarskiego.
Położenie w/w ronda określa załącznik nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący
Rady  Miasta  Płocka

Tomasz  Korga

 

UZASADNIENIE

 Do Prezydenta Miasta Płocka wpłynął wniosek:

Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej z Gdańska w sprawie nadania jednej z  ulic m. Płocka im. Dariusza Stolarskiego.
 
 Członkowie Zespołu d/s Nazewnictwa Ulic oraz osoby zaproszone na posiedzenie w/w Zespołu zaakceptowali proponowaną nazwę dla ronda u zbiegu ulic Gałczyńskiego i Jaśminowej.

 Dariusz Stolarski ( ur. 25 września 1965 r) – płocczanin, aktywny działacz polityczny i społeczny, działacz podziemny w okresie Stanu Wojennego, dziennikarz, współzałożyciel i członek  Federacji Młodzieży Walczącej, Płockiej Rady „Solidarności”. W okresie Stanu Wojennego redaktor  pisma „Orlęta” oraz pism młodzieżowych „ Elektryk”, „Jagielloniak”, „Małachowiak”. Organizator manifestacji, malowania murów, akcji ulotkowych., kolporter niezależnych pism płockich i mazowieckich. Za swoją niezłomną postawę represjonowany, wielokrotnie aresztowany, więziony. Zginął tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach 17 października 1993 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2010, godzina 10:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 396
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji