Uchwała Nr 301/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie :wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Gwardii Ludowej w Płocku.

Uchwała Nr 301/XVI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 roku

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Gwardii Ludowej  w Płocku.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz. 2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz. 720 i poz.721) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje; 

                                     
§1


                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej gruntu o pow. 3716 m2 zlokalizowanego jako działka Nr 89/1 i o pow. 1600 m2 jako część działki nr 84/3    przy ulicy Gwardii Ludowej w Płocku (łącznie o pow. 5316 m2) z przeznaczeniem na cele składowe, zaplecza i kulturalne  na okres  od  01.11.2003r. do 31.10.2004r.   


           §2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.


           §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław  Nawrocki


    U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

  Z wnioskiem o  dzierżawę  gruntu o pow. 3716 m 2   jako działka Nr 89/1  i o pow. 1600 m2 jako część działki 84/3 zlokalizowanego przy ul.Gwardii Ludowej z przeznaczeniem na cele składowe, zaplecza i kulturalne wystąpił dotychczasowy dzierżawca.
Poprzednia umowa dzierżawy  obejmowała okres od 01.10.2000r. do 30.09.2003r.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres  3 lat.
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  dzierżawa nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 31 października 2003, godzina 07:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 546
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji