UCHWAŁA NR 100/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 100/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

        

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miasta Płocka uchwala,  co następuje:

§ 1

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wnoszona przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości w części stanowiących nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, raz w miesiącu, bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla właścicieli nieruchomości w części stanowiących nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne upływa w dniu 15 sierpnia 2015 r.

§ 2

Opłatę uiszczać się będzie gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4

Traci moc Uchwała nr 515/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

       Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 666
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji