UCHWAŁA NR 831/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

UCHWAŁA NR 831/XLIX/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 24 czerwca 2014 roku

 

w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318  i Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 11, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 i Dz. U. z 2014 r. poz. 379) uchwala się co następuje:

§ 1.

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, stanowiącym załącznik do uchwały nr 260/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (Dz. U. Woj. Mazow. z 2011 r. nr 235, poz. 8255), wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 3, ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”;

2. w § 7, pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów”.  

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

           Przewodniczący

               Rady Miasta Płocka

 

 

                  Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 25 czerwca 2014, godzina 09:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 939
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji