UCHWAŁA Nr 248/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Kazimierza Wołowca zam. przy ul. Na Skarpie 2 m 9 w Płocku, nieuwzględnionego przez Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 248/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Kazimierza Wołowca zam. przy ul. Na Skarpie 2 m 9 w Płocku, nieuwzględnionego przez Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) i art. 23. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.       o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,  Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z  2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 5       i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806)


po rozpatrzeniu protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku, wniesionego w dniu 3 marca 2003 r. przez Pana Kazimierza Wołowca zam. przy ul. Na Skarpie 2 m 9 w Płocku, Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:


§ 1.


Protest odrzucić w całości zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 649 / 2003      z dnia 13 sierpnia 2003r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.­


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie


 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa, był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 15 listopada 2002 r. do 13 grudnia 2002 r., a następnie ponownie wyłożony od dnia 20 stycznia 2003 r. do dnia 17 lutego 2003 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.
W dniu 3 marca 2003 r. Pan Kazimierz Wołowiec zamieszkały przy ul. Na Skarpie 2 m 9 w Płocku, wniósł do Prezydenta Miasta Płocka pismo, w którego treści kwestionuje ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa.
Pismo to zostało złożone w terminie ustawowym po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i przyjęte w części jako protest i w części jako zarzut do przedmiotowego projektu planu.
 W swoim piśmie Pan Kazimierz Wołowiec kwestionuje ustalenia projektu planu miejscowego w zakresie przebudowy ulicy Na Skarpie, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 4.KZ.1/2 do parametrów ulicy zbiorczej, kosztem działki Nr ewid. 1087 i likwidacji istniejącego na tej działce garażu, którego jest właścicielem, co zakwalifikowane zostało jako zarzut. Następnie w dalszej części swojego pisma skarżący wnosi szereg zastrzeżeń do innych ustaleń projektu planu, które nie naruszają jego interesu prawnego, w tym również do rozwiązań komunikacyjnych ulicy Dobrzyńskiej, poszerzenia ul. Polnej, likwidacji śmietnika i garaży istniejących w pasie ulicznym ulicy Na Skarpie, przeznaczenia działki o numerze ewidencyjnym 72, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem U/P pod budowę parkingu z możliwością lokalizacji usług z zielenią towarzyszącą, które to zastrzeżenia zakwalifikowane zostały jako protest, do projektu planu.
Zarządzeniem Nr 649 / 2003 z dnia 13 sierpnia 2003r. Prezydent Miasta Płocka postanowił nie uwzględnić protestu w całości.
 Likwidacja garaży, istniejących w pasie drogowym ulicy Na Skarpie, jest przewidywana w obowiązującym dla tej części miasta Miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Skarpa A i Skarpa B. Według ustaleń tego planu ulica Na Skarpie jest ulicą zbiorczą klasy Z, co wyklucza możliwość zachowania garaży istniejących na jej terenie.
 W opracowywanym projekcie planu miejscowego ulica ta pozostaje w parametrach ulicy zbiorczej klasy Z o szerokości zmiennej 28,0 - 35,0 m w istniejących liniach rozgraniczających co spowodowane zostało dotychczasową realizacją ciągów uzbrojenia terenu. Wyklucza to również możliwość zachowania istniejących garaży.
 Głównym celem przebudowy tej ulicy do parametrów ulicy zbiorczej jest usprawnienie obsługi komunikacyjnej Osiedla Skarpa B i jego powiązań z centralną częścią miasta.
W opracowywanym projekcie planu miejscowego, dla ulicy Polnej została ustalona funkcja ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KZ.1/2 oraz szerokość jej w liniach rozgraniczających na 20,0 m, z tym, że na odcinku pomiędzy wlotami ulic Kwiatowej i Małej, szerokość ta została ustalona na 18,0 m w liniach rozgraniczających ze względu na istniejące zainwestowanie.
 Poszerzenie ulicy Polnej w liniach rozgraniczających, które zostało zakwestionowane     w treści protestu, było już przewidywane w obowiązującym dla tej części miasta Miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Skarpa A i Skarpa B.
 Według ustaleń tego planu ulica Polna stanowiła przedłużenie ulicy Kobylińskiego jako ulica główna klasy G o szerokości 35,0 m w liniach rozgraniczających.
 W obecnie opracowywanym projekcie planu miejscowego wprowadza się dość istotne zmiany w stosunku do poprzednich ustaleń. Klasa tej ulicy zostaje obniżona do parametrów ulicy zbiorczej Z, a szerokość jej pasa ustalona jest na 20,0 m w liniach rozgraniczających z tym, że na odcinku pomiędzy wlotami ulic Małej i Kwiatowej szerokość ta będzie 18,0 m ze względu na występujące ograniczenia.
 Ulica ta nie będzie przystosowana do prowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego, gdyż nie ma takiej potrzeby ani warunków z uwagi na jej przebieg przez tereny osiedlowe. Głównym celem jej przebudowy do parametrów ulicy zbiorczej jest usprawnienie obsługi komunikacyjnej Osiedla Skarpa B i jego powiązań z centralną i zachodnia częścią miasta, jak również z obszarami zamiejskimi.
 Konieczność poszerzenia pasa drogowego w stosunku do stanu istniejącego wynika z uwarunkowań normatywnych określonych przepisami, a ponadto dla umożliwienia:
przebudowy nawierzchni ulicy to jest wykonania jezdni szerokości 7,0 m dla ruchu normalnego, a w tym pojazdów służb komunalnych, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, wykonania chodników dla ruchu pieszego i zieleni ulicznej
realizacji kolejnych urządzeń uzbrojenia terenu i przebudowy niektórych istniejących urządzeń wykonanych w poprzednich latach, a kolidujących z nowymi realizacjami.
 W treści wniesionego protestu brak jest uzasadnienia dla nie wyrażania zgody na przeznaczenie działki Nr 72 pod parking i lokalizację usług z zielenią towarzyszącą, jak również kwestionowania rozwiązań komunikacyjnych ulicy Dobrzyńskiej..
Zgodnie z art.2 ust.1 i art.4 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań własnych Gminy i dokonywane jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plany, uchwalone w trybie powołanej ustawy, stanowią zbiór przepisów gminnych, na podstawie których Gmina może ingerować w sferę porządkowania przestrzeni, zabezpieczając przy tym interesy i dobro wszystkich mieszkańców.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania sprawy, uznać należy, że przedmiotowy protest w całości winien być odrzucony.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 10:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 398
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji