projekty uchwał
Sesja XXXIII - 24-02-2009

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 24 lutego 2009 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Omówienie przygotowań do wybranych, najważniejszych inwestycji miejskich zaplanowanych na 2009 rok.
4/ Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej.
5/ Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej.
6/ Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. utworzenia jednoosobowej spółki Miasta Płocka pod firmą „Centrum Inwestycji Płock spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Płocku,
2. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
3. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
4. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
5. rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka,
6. zmiany uchwały Nr 149/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
7. upoważnienia Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia,
8. zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
9. nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 13 w Płocku,
10. wyrażenia zgody na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Płocku Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Śpiewająca Polska”,
11. zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Płocku,
12. zmiany Uchwały Nr 662/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock,
13. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasto Płock przy ul.Kolegialnej w Płocku,
14. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy–Miasto Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku,
15. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy–Miasto Płock przy ul.Miodowej w Płocku,
16. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku, Obręb 10,
17. skargi Pana Eugeniusza Kozińskiego zam. w Nowym Boryszewie na Prezydenta Miasta Płocka,
18. skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku,
19. skargi Pani Marioli Adamiak zam. w Płocku na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 18 lutego 2009, godzina 12:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 826
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji