UCHWAŁA NR 578/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmiany siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Płocku, al. Antoniego Roguckiego 1

UCHWAŁA NR 578/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmiany siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w  Płocku, al. Antoniego Roguckiego 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 77, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) w związku z art. 5 ust. 3 i 5a, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206;                  z 2012 r.  poz. 941 i 979; z 2013 r. poz. 87) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
  Z dniem 1 lipca 2013 roku zmienia się siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Płocku, al. Antoniego Roguckiego 1 na siedzibę w Płocku, ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
          
                                                                 Przewodniczący
                                                         Rady Miasta Płocka

                 Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 478
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji