UCHWAŁA Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2005 rok

UCHWAŁA Nr 620/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 oraz art. 51 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220 Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), art. 109, 118, 122 i 124 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135) oraz Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwałą Nr 342/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwała Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu miasta Płocka ogółem w wysokości 418.075.260,36 zł.

2.Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

A. Dochody Budżetu Gminy (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3) 324.833.586,00 zł.

- Dochody własne gminy 254.015.303,00 zł.
- Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 42.248.450,00 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 480.780,00 zł.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy 2.894.000,00 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 24.088.367,00 zł.
- Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.106.686,00 zł.


B. Dochody Budżetu Powiatu (zgodnie z załącznikami nr 2 i 3) 93.241.674,36 zł.

- Dochody własne powiatu 29.693.512,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 751.636,00 zł.
- Część oświatowa subwencji ogólnej 47.968.857,00 zł.
- Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1.190.400,00 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu 7.824.313,00 zł.


- Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 496.507,00 zł.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 5.281.449,36 zł.

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 35.000,00 zł.


§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu miasta Płocka na 2005 rok ogółem w wysokości 478.175.260,36 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4, 5 i 6)

2.Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

- Wydatki bieżące na zadania własne 311.995.183,00 zł.
 w tym:
 Rezerwa 5.500.000,00 zł. 
- Wydatki majątkowe na zadania własne 132.629.204,36 zł.
- Wydatki na zadania zlecone 31.912.680,00 zł.
 w tym:
  gmina  24.088.367,00 zł.
  powiat 7.824.313,00 zł.
z tego: wydatki inwestycyjne 507.000,00 zł.
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.603.193,00 zł.  w tym:
  gmina  1.106.686,00 zł.
  powiat 496.507,00 zł.
- Wydatki na zadania realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 35.000,00 zł.


§ 3

Dochody ustalone w § 1 ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.750.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 9).
Wydatki ustalone w § 2 ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.750.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 9).


§ 4

Ustala się deficyt Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok w kwocie 60.100.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 13) są:
- Przychody z prywatyzacji pośredniej 56.000.000,00 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 22.000.000,00 zł.  


§ 5

Prognozę zadłużenia miasta Płocka na 31.12.2005 r. stanowi załącznik nr 12.


§ 6

1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000,00 zł. na inne wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy przy opracowywaniu budżetu.
2.Tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek płac w wysokości 3.500.000,00 zł.


§ 7

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 9.429.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 15).


§ 8

Ustala się wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań Miasta Płocka na kwotę 3.347.300,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 10).


§ 9


Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
1.Zakładów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 16)
- przychody w wysokości 11.789.500,00 zł.
- wydatki w wysokości 11.789.500,00 zł.

2.Środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 14)
- przychody w wysokości 3.992.050,00 zł.
- wydatki w wysokości 4.492.664,00 zł.


§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
1.Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 7)
- przychody w wysokości 3.600.000,00 zł.
- wydatki w wysokości 6.244.500,00 zł.
2.Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 8)
- przychody w wysokości 1.775.000,00 zł.
- wydatki w wysokości 2.749.500,00 zł.


§ 11

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1.Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 40.000.000,00 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu.
2.Udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym łącznie do wysokości 5.000.000,00 zł.
3.Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4.Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania przeniesień wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek.
5.Lokowania w trakcie wykonywania budżetu 2005 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.


§ 12

Określa się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 147.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 11).


§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.


§ 15

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 08:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 490
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji